Zigmantas Knystautas1894 – 1971


1894 08 15 Balčių vnk., Sartininkų vls., Tauragės aps. gimė Zigmantas Knystautas. Mokėsi Raseinių m-loje.

1913 baigė matininkų m-lą Sankt Peterburge.

1915 06 02 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, paskirtas į 19 Sibiro atsk. šaulių batalioną.

1916 baigė Omsko karo m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis.

1916 02 21 perkeltas į Smolensko geležinkelio batalioną jaun. karininku, vėliau sprogdinimo komandos v-ku, technikos dalies prižiūrėtoju.

1917 09 24 pakeltas į paporučikius, paskirtas 4 kuopos vadu.

1918 03 29 iš kariuomenės paleistas.

1919 02 01 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Tauragės apsaugos komandą 1 žemaičių bataliono jaun. karininku, vėliau kuopos vadu.

1919 04 18 paskirtas į Aviacijos dalį oro žvalgu, vėliau specialistų kuopos vadu.

1919 11 18 suteiktas inžinerijos kapitono laipsnis.

1920 04 10 perkeltas į 7 pėst. pulką.

1920 07 20 paskirtas Auto bataliono vado padėjėju.

1920 08 21 baigė karininkų inžinerijos kursus.

1921 02 08 paskirtas auto dirbtuvių v-ku.

1923 baigė Kauno „Aušros“ g-ją.

1923 09 27 paleistas į inžinerijos karininkų atsargą eiti aukštojo mokslo.

1930 baigė LU Teisių f-tą. Dirbo Kėdainiuose žemės tvarkytoju, Kėdainių aukštesn. kultūrtechnikos m-loje dėstė žemės teisę, geodeziją, melioraciją ir kt.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV, gyveno Amsterdame (JAV), vėliau Niujorke, Filadelfijoje.

1971 01 17 mirė, palaidotas Springfield'e, Pennsylvania valstijoje JAV.

Žmona – Marija Rinkevičiūtė (1901–1980, susituokė 1921), dukros – Gražina Kenter (1922), Aldona Bigauskas (1926), sūnus – Valdas Stasys (1933).
Antroji žmona (vedė po karo) – Janina Daugvilaitė, sūnus – Alfredas (1947).Z.KNYSTAUTAS FOTOGRAFIJOSE:


Zigmantas Knystautas. Metai nežinomiZ.Knystautas antras iš kairės. Lėktuvas LVG C.VI, dirižablio angaras,
Kauno aerodromas, 1919 m.Z.Knystautas antras iš kairės. Lėktuvas Junkers F.13 „Annelise“,
Kauno aerodromas, 1919 m. spalio 16 d.Aviacijos dalies karininkai 1919m. rudenį. Z.Knystautas stovi centreA.Knystauto teigimu fotografijoje matomas šaulys yra Z.Knystautas.
Kauno aerodromas, 1919 m.


Z.Knystautas su lakūno šalmu ir akiniais. 1919m.


Z.Knystautas su žmona Janina ir sūnumi Alfredu apie 1959 m. Darby, Pennsylvania

Biografija parengta pagal „Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomą ir Z.Knystauto sūnaus Alfredo Knystauto papildymus.
Fotografijos iš A.Knystauto archyvo, bei knygų:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas
A. Gamziukas, G. Ramoška – Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis