Petruškevičius Jonas
1905-1975


1905 03 27 Seinuose gimė Petruškevičius Jonas.

1923 baigė Seinų „Žiburio“ g-jos Lazdijuose 4 klases.

1923 10 03 priimtas į Karo mokyklą.

1925 09 07 ją baigus (VII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas jaun. karininku į 7 pėst. pulką.

1926 10 01
perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1927 01 13 – į 8 pėst. pulką

1927 03 21 – į Šarvuočių rinktinę, paskirtas šarvuočio komendantu.

1928 01 23 – šarvuočių autokuopos 1 būrio vadu.

1928 07 01 – rinktines adjutantu.

1929 11 23
pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus.

1930 10 01 paskirtas rinktines adjutantu.

1931 01 01
pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 12 30 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (IVlaida), įskaitytas į automobilininkų karininkus.

1933 12 19 pakeltas į kapitonus.

1934 02 24 paskirtas tankų kuopos 1 būrio vadu.

1934 07 09
už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas į eilinius ir paleistas į atsarga. Dirbo „Maisto“ b-vėje Smiltynėje, vėliau AB ,,Žuvis“ ekspeditoriumi, Klaipėdos šaldytuvų direktoriumi.

1936 vasarą priimtas į Lietuvos kariuomenes II (Informacijų) skyrių vokiečių sekcijos Pagėgių žinių rinkimo punkto vedėju, rinko žinias apie vokiečių veiksmus Rytų Prūsijoje.

1938 11 15 Resp. Prezidento aktu grąžintas karininko laipsnis ir teises.

1939 03 22
Vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą perkeltas į Tauragės punktą vedėju. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą priimtas į RA, tęsė žvalgybinį darbą Tauragės punkte. Kilus Vokietijos – SSRS karui ir vokiečiams okupavus Lietuvą – vokiečių buvo ieškomas, slapstėsi. Antrosios sovietines okupacijos pradz. įsidarbino paruošų kontoros Zagotzerno Viduklėje buhalteriu.

1945 10 23
Viduklėje suimtas, kalintas Raseiniuose.

1946 03 31 paleistas. Dirbo buhalteriu Gaisrininkų d-joje Vilniuje.

1975 03 07 mirė Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Apdovanotas:
DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1930),
Lietuvos nepriklausomybes medaliu (1928).

Žmona – Stanislava Eidukevičiūtė (1910-1988, susituokė 1934), sūnūs – Jonas (1939-1987) ir Bernardas (1946).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis