Kostas Kanauka1898-1976


1898 03 19 Butrimiškių k., Ūdrijos vls., Alytaus aps. gimė Kostas Kanauka.

1917 baigė M. Yčo g-ją Voroneže.

1917-18 studijavo agronomiją Maskvoje.

1919 05 05 grįžęs į Lietuvą Įstojo į Karo aviacijos mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (I laida, Karo m-los II laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 10 20 perkeltas į 11 pėst. pulką 1 kuopos jaun. karininku.

1921 04 21 paskirtas Autobataliono jaun. karininku.

1921 09 22 su KAM stipendija pasiųstas studijuoti veterinariją

1922 Tartu u-te Estijoje studijavo ir tobulinosi Miunchene, Vokietijoje.

1927 suteiktas daktaro laipsnis.

1927 12 06 paskirtas 3 artilerijos pulko mokomosios baterijos vet. gydytoju.

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.,11 23 - į kapitonus.

1929 11 23 - į majorus.

1929 12 17
pačiam prašant paleistas į veterinarijos karininkų atsargą.

1930-36 Veterinarinės bakteriologijos instituto Tuberkuliozės sk. Vedėjas.

1936-38 in-to direktorius.

Nuo 1934 LŠS narys.

1938 tapo Veterinarijos akademijos docentu.

1938-40 ir 1941-44 dirbo prorektoriumi.

1942 ėjo ordinarinio profesoriaus pareigas.

1944 pasitraukė į Vokietiją,.

1949 emigravo į JAV.

1976 11 16 mirė Longmidove, Masačūsetso valst.

Žmona-Marija Murauskaitė (1906-2002, susituokė 1932), duktė - Nijolė Mc Cullough (1934).

Apdovanotas:
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis