Juodis JurgisKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1911 - 1986


1911 10 22 Kėbliškių k., Pakuonio vls., Kauno aps. gimė Juodis Jurgis. Mokėsi Prienų g-joje. Eksternu baigęs Alytaus g-ją studijavo Kauno meno m-loje ir Vienožinskio studijoje.

1934 05 03 pašauktas atlikti karinę prievolę, paskirtas į 1 husarų pulką.

1935 10 16 įstojo į Karo mokyklą.

1937 05 18 – 08 13 stažavo Karo aviacijoje.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviac. jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1938 10 16 paskirtas Karo aviacijos m-los puskarininkių klasės mechanikų komandos v-ku.

1939 12 01 – Mechanikų sk. komandos v-ku.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1940 06 15 Jurgis Juodis buvo skraidęs 237 val. 20 min.

Iki 1940 10 01 tarnavo 3 naikintuvų eskadrilėje karo lakūnu.

1940 10 28 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę perkeltas RA 29 ŠTK štabo žinion.

1940 11 06 iš kariuomenės atleistas.

1941 06 28 kilus Vokietijos – SSRS karui priimtas į TDA batalioną.

1941 07 03 paskirtas TDA bataliono 3 kuopos būrio vadu, 08 25 – 2 PPT bataliono 2 kuopos 3 būrio vadu.

1941 10 su batalionu dalyvavo kautynėse su sovietiniais diversantais Baltarusijoje.

1943 0101 suteiktas policijos vyr. leitenanto laipsnis.

1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją. Po karo mokytojavo lietuvių pabėgėlių stovykloje.

1949 su šeima emigravo į JAV, apsigyveno St. Petersburge, Filadelfijoje. Dirbo fabrike ir tęsė meno studijas. Baigęs Famous Artists School

Užsiėmė tapyba.

1967 Brukline išleido 50 paveikslų aplanką „Tautos keliu“.

1980 persikėlė į Floridą.

1986 10 24 mirė JAV.

Žmona – Emilija Digrytė, dukros – Violeta Kimberly ir Loreta.


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo ordino 3 laipsnio medaliu (1937).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis