Žemkalnis (Landsbergis) LeonasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1911-1941


Leonas ŽEMKALNIS (Landsbergis) gimė 1911 07 19 Sankt Peterburge, Rusijoje.

1930 06 26 baigė Vytauto Didžiojo g-ją Klaipėdoje, studijavo VDU Technikos f-te.

1932 09 17 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 5 pėst. pulką.

1932 11 13 pasiųstas į Karo mokyklą, priimtas kariūnu aspirantu.

1933 08 22 perkeltas į kadro kariūnus.

1935 09 15
baigus Karo mokyklą (XVII laida) suteiktas ryšių jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Ryšių bataliono radijo kuopos būrio vadu.

1936 09 17
priimtas į Karo aviacijos karininkų kadro papildymo kursus.

1937 06 01 pasiųstas į Aviacijos mokyklą skraidymo praktikai.

1937 09 01 išskrido savarankiškai.

1937 12 31 baigus Karo aviacijos kursus suteiktas II eilės karo lakūno vardas, perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į aviacijos karininkus.

1938 01 01 paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu.

1938 02 16 pakeltas į aviacijos leitenantus.

1938 05 01 paskirtas 1 aerodromo kuopos vyr. karininku.

1939 06 01
perkeltas į 7 eskadrilę.

1939 09 01 perkeltas į 2 eskadrilę karo lakūnu.

1939 12 31
suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Aviacijos mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi.

Iki 1941 06 15 Leonas Žemkalnis Karo aviacijoje buvo skraidęs 414 val. 55 min.

Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 22 iš kariuomenės atleistas. Dirbo Geologijos v-bos Vilniuje techniku-normuotoju.

1941 01 mjr. Vytauto Bulvičiaus pasiūlymu įstojo į LAF gavo radijo siųstuvą, šifrus. Kartu su ltn. Jonu Valkiūnu palaikė radijo ryšį su Vokietija, perduodavo žinias.

1941 06 11 Vilniaus NKGB suimtas, kalintas Vilniuje.

Nuo 1941 08 23 – Gorkio kalėjime Nr. 1.

1941 11 28 Gorkyje Maskvos sr. karo tribunolo nuteistas mirti.

1941 12 18
sušaudytas Gorkyje.

1999 03 17 pripažintas kariu savanoriu (po mirties).

Žmona – Janina Danevičiūtė (1911), duktė – Giedrė (1940).Apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju kryžiumi (1997, po mirties).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis