Šalkauskas (Šalkauskis) Julius (Julijonas)Aviacijos jaun. leitenantas.
1898-1972Julius (Julijonas) ŠALKAUSKAS (Šalkauskis) gimė 1898 12 07 Šiauliuose.

Mokėsi Šiaulių, Maskvos g-jose.

1919 03 13
grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į Karo aviacijos mokyklą.

1919 12 16
ją baigė (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) inžinerijos puskarininkiu su teise įgyti karininko laipsnį dalyse, paskirtas į Karo aviaciją.

1920 04 07 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis. Tarnavo aviacijos dirbtuvių vedėju.

1921 03 11
paskirtas Aviacijos parko adjutantu.

1922 05 05 paleistas į aviacijos karininkų atsargą studijuoti aukštojo mokslo. Baigė Dresdeno u-tą Vokietijoje, įgijo inžinieriaus kvalifikaciją.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto. Vokiečių okupacijos metais dirbo inžinieriumi Plentų v-boje. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją, gyveno Hanau pabėgėlių stovykloje.

1948
emigravo į JAV, gyveno Niujorke.

Nuo 1963 - gyveno Floridoje.

1972 10 26 mirė Holivude, Floridoje, palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse Misisaugoje, Ontarijo valst., Kanadoje.

Žmona – Nina Aleksejevaitė (1902-1988).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1935),
Savanorių medaliu (1937).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis