Bronius MasiokasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1916 - 2000


1916 07 01 Raguvoje, Panevėžio aps. gimė Bronius Masiokas. Tėvai: Benediktas Masiokas ir Kazimiera Varnaitė.

1935 baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją.

1935 09 28 įstojo į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas artilerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 4 art. pulko 2 baterijos būrio vadu.

1939 09 12 perkeltas į Karo aviaciją. Baigus karininkų kursus Karo aviacijos mokykloje paskirtas į 2 eskadrilę lakūnu žvalgu.

1940 01 01 paskirtas Karo aviacijos komendantūros Kauno aerodromo kuopos vyr. karininku.

Iki 1940 06 15 Bronius Masiokas Karo aviacijoje skraidė 72 val. 15 min.

1940 06 18 baigė sunkiųjų kulkosvaidžių kursus (VII laida).

1940 08 21 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 08 22 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1944 05 15 baigė VDU įgydamas inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Pasitraukęs į Vakarus gyveno Austrijoje, vėliau Kemptene, Vokietijoje.

1946 – 1949 studijavo Karlsrūhės aukštojoje technikos m-loje.

1949 emigravo į JAV, dirbo inžinieriumi projektuotoju USRubber b-vės kariniame skyriuje, buvo raketų krypties kontrolės prietaisų projekto vadovas, dirbo BendhcAviation b-vės reaktyvinių variklių skyriuje.

Nuo 1958 – Boeing b-vės Sietle sunkiųjų bombonešių (B-47, B-52) skyriuje, vėliau Minuteman raketų sistemų projektų vadovas.

Nuo 1968 dirbo Niujorke NASA atstovu projektuojant LunarApollo, prižiūrėjo ir tikrino statomų mėnulio erdvėlaivių žmogaus gyvybės apsaugos prietaisus.

1970 – 1981 gyveno Čikagoje, vadovavo transporto projektams. Su žmona parengė Lietuvių-anglų k. žodyną (I t. 1992, II t. 1993), Anglų-lietuvių k. frazeologinį žodyną (1995). Dalyvavo JAV LB veikloje.

2000 04 11 mirė Auroroje, Kolorado valst., JAV.

Žmona – Evelina Kolupailaitė (1920–1993). Tėvai: Steponas Kolupaila ir Janina Tomaševičiūtė.Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Svetainės administracijos surinkta informacija.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis