Elskis-Bielskis Petras1886 - ?


1886 03 14 Moluvėnų k., Luokės vls., Telšių aps. gimė Elskis-Bielskis Petras.

1907 11 01 – 1911 11 11 tarnavo Rusijos kariuomenėje 6 pėst. divizijos štabo medicininio dalinio felčeriu-raštininku.

1911-13 mokėsi Šiaulių g-joje.

1914 Rusijoje eksternu išlaikė 6 kl. egzaminus.

1914 07 19 pašauktas į kariuomenę ir paskirtas į Kauno tvirtovės komendantūrą vyr. felčeriu.

1915 10 25 tarnavo 85 ats. batalione, 279 karinio transporto 56 bataliono štabe raštininku.

1916 04 10 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1917 09 23 - 1918 02 09 buvo 411 lauko ligonines ūkio vedėjo pavaduotojas.

1919 01-09 grįžęs į Lietuvą dirbo Luokės vls. valdybos sekretoriumi.

1920 05 12 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 7 pėst. pulko vyr. gydytojo padėjėju.

1920 05 12 perkeltas į 2 oro eskadrilę raštvedžiu.

1924 06 16 perkeltas į Karo ligoninę.

1926 11 19 pripažinta medicinos felčerio kvalifikacija.

1927 02 16 karo valdininko laipsnis pakeistas į adm. kapitono laipsnį.

1929 08 24 paskiras Karo ligoninės medicinos dalies raštvedžiu, nuo

1932 12 21 raštinės ir archyvo vedėjas.

1937 10 11 pačiam prašant paleistas į dimisiją.

1938 06 10 LŠS I Kauno rinktinės 36 Tvirtovės šaulių būrio šaulys rėmėjas.

Žmona – Ona Skirgailienė (1897), posūnis – Valentinas (1918), sūnus – Albinas (1926).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928);
Rusijos kariuomenėje - Šv. Georgijaus 4 laipsnio medaliu,
Šv. Stanislavo ir Šv. Anos medaliais „Už uolumą“.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ III tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis