Av.ltn. Albinas Stukas


Daugelis naujų mokslo dalykų reikalauja aukų. Dažnai net labai brangių - žmogaus gyvybės. To žmogaus gyvybės, kuris ne stovi nuošaliai dirbamo darbo, bet yra jam atsidėjęs visa siela, siekia pažangos, ieško tobulesnių dalykų ir stengiasi savo pamėgtame darbe kilti, lėkti pirmyn, užmiršęs save ir visus pavojus. Daug aukų tebereikalauja dar jaunas ir smarkiai progresuojąs aviacijos mokslas. Nesidairysime svetur. Užtenka pasižiūrėti į savo laikinosios sostinės Kauno kapines. Ilga eilė kapų su propelerių kryžiais kalbėte kalba, kiek jau gyvybės aukų sudėjome savo jaunajai karo aviacijai plėsti, stiprinti ir tobulinti. Ir vis dar eilė kapų su propelerių kryžiais tebeilgėja.
Liepos 13 d. mirtis vėl išplėšė iš gyvųjų tarpo vieną mūsų lakūną — av. ltn. Albiną Stuką — dar visai jauną vyrą, kupiną gyvybės, energijos, gražių troškimų ir siekimų kilti, lėkti pirmyn į erdves, į naujus pasaulius ir ieškoti pažangos savo pamėgtajame darbe.
Apie pusiau vienuoliktą valandą av. ltn. A. Stukas Fokeriu D VII pakilo pažiūrėti debesų aukštumo aukštojo pilotažo reikalu. Pakilęs išnėrė kelias oro kilpas, apžiūrėjo padangę ir jau buvo besileidžiąs į aerodromą nutūpti. Per posūkį lėktuvas paslydo ir apie 50 m aukštumoj įvyko avarija. Lėktuvas smarkiai krito į dr. Maliausko daržą netoli aerodromo. Lakūnas sunkiai susižeidė: buvo sulaužytos abi kojos, sužalota galva ir ranka. Nuvežtas į Karo Ligoninę ir neatgavęs sąmonės, tą pat dieną 17 val. mirė.
Velionis yra kilęs iš pasiturinčių Rokiškio apskr., Skapiškio vals., Kandrėnėlių k. ūkininkų šeimos. Gimęs 1904 m. spalių 1 d. Baigęs Rokiškio gimnaziją, 1926 m. rugsėjo 10 d. įstojo į Karo Mokyklą. Mokykloj pasižymėjo paveikslingumu ir drausmingumu.
1928 m. spalių 6 d. baigė pirmuoju Karo Mokyklos XI laidą ir buvo paskirtas į 2 ulonų L. D. K. Birutės pulko 4 eskadroną. 1931 m.vasario 18 d. buvo komandiruotas į Vytauto Didžiojo karininkų kursus, III aviacijos karininkų laidą. 1932 m. gegužės 18 d. sakytąją laidą baigė. Paskiausiai buvo prikomandiruotas prie aviacijos puskarininkių mokyklos aukštojo pilotažo instruktoriumi.
Velionis buvo antrojo rango lakūnas. Velionis buvo drąsus lakūnas ir energingas karys. Tikėjosi daug pasiekti ir padirbėti savo pareigų srity ir krašto labui.
Ypač svajojo apie garbingos kovos dėl pavergtųjų žemių atvadavimo, atidžiai rengėsi būsimiesiems žygiams, bet mirtis viską nutraukė.A.Stuko laidotuvės 1933 liepos 16 d.

Žinutė Karyje:

Susiję straipsniai:


Viešpaties aerodroman nukrito jo siela...


Albino Stuko gyvenimo įvykių chronologija

Šaltiniai:

KARDAS 1933 Nr. 6
KARYS 1933 Nr. 29
KARIŪNAS 1933 Nr. 5-6
G.Ramoška A.Gamziukas LIETUVOS KARINĖ AVIACIJA 1919-1940 m.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis