Aviacijos istorijos metraštis "Plieno Sparnai"Lietuvos aviacijos metraščio "Plieno Sparnai" redakcijos nariai ir administracijos atstovai: (iš kairės) Vytautas Peseckas, Bronė Gustaitienė, Edmundas Jasiūnas. Čikaga, 1973 m.


METRAŠTĮ IŠLEIDŽIANT


1967 metais Čikagoje įsisteigęs Amerikos Lietuvių Aero Klubas, be kitų grynai praktinių tikslų, savo veiklos gairėse yra numatęs ir kultūrinio pobūdžio veiklą. Buvo užsibrėžta išleisti neperiodinį oreivybės leidinį, kuriame būtų užfiksuota Lietuvos aviaciją liečianti archyvinė medžiaga, lietuvių pasiekti šioje srityje laimėjimai, atžymimi svarbesni įvykiai, patalpinami lakūnų prisiminimai, pagerbiama Lietuvos aviacijos praeitis.

1969 metų kovo mėnesį suėjo 50 metų nuo Lietuvos aviacijos įkūrimo. Jei Lietuva tebebūtų laisva, ši svarbi auksinė sukaktis būtų buvusi prideramai atžymėta. Tokia gražia ir spalvinga savos aviacijos praeitimi galėtų pasididžiuoti ir ne viena iš didžiųjų valstybių. Likimui kitaip lėmus, šios sukakties atžymėjimas atiteko išeivijai, ir šią pareigą atlikti savo kukliomis išgalėmis apsiėmė Amerikos Lietuvių Aero Klubas.

Ta proga buvo nutarta išleisti gausiai iliustruotą Metraštį, neperiodiškai pasirodančiomis dalimis, kuris, nors labai pavėluotai ir tik iš dalies, primintų lietuviškai visuomenei apie garbingą Lietuva aviacijos praeitį ir išsaugotų bent dalelę istoriškai svarbios medžiagos ateities kartoms. Išleidęs numatytus 4 ar 6 Metraščio sąsiuvinius, Klubas jausis šią pareigą atlikęs.

Metraštyje noriai sutiko bendradarbiauti daugybė priverstinoje išeivijoje gyvenančių buvusių Lietuvos karinės ir civilinės aviacijos lakūnų bei sklandytojų. Gerbdama autorių teises ir atsižvelgdama į istorinę svarbą, redakcija stengėsi straipsniuose pareikštų minčių netaisyti. Kai kurios nuotraukos buvo paimtos iš senesnių leidinių, ir jų kokybė gal nebus tokia, kokios mes visi pageidautumėm. Gyvenant toli nuo Tėvynės, ir vertingesnei archyvinei medžiagai esant neprieinamai ar gal visiškai sunaikintai, redakcija ir bendradarbiai stengėsi daryti visa, kas esamomis sąlygomis buvo galima geriausiai padaryti. Pateikiame skaitytojui pirmąjį šio Metraščio sąsiuvinį.


Amerikos Lietuvių Aero Klubas
ViršelisAprašymas


PAVADINIMAS: Plieno Sparnai Nr.1
LEIDIMO METAI:1970 m.

PLAČIAU...PAVADINIMAS: Plieno Sparnai Nr.2-3
LEIDIMO METAI:1971 m.

RENGIAMA...PAVADINIMAS: Plieno Sparnai Nr.4
LEIDIMO METAI:1974 m.

RENGIAMA...

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis