Leonardas PeseckasLeonardas Peseckas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas
1899-1976


• TRUMPA LEONARDO PESECKO BIOGRAFIJA
Esminiai Leonardo Pesecko gyvenimo faktai

• LEONARDAS PESECKAS BIOGRAPHY
Short biography about Leonardas Peseckas

• LEONARDO PESECKO GENEALOGIJA
Leonardo Pesecko genealogija. Seneliai, tėvai, broliai, seserys, santuokos, vaikai.

• L.PESECKAS - KARO LAKŪNO PASAKOJIMAI
Vieno pirmųjų Lietuvos Karo Aviacijos lakūno, plk. ltn. Leonardo Pesecko atsiminimai. Išleisti 1992, perleisti 2006 m.

• KRUVINA DRAMA AUKŠTOJOJE FREDOJE
Svetainės administratoriaus P.Poškaus straipsnis apie tragišką pirmosios L.Pesecko žmonos Onos likimą

• LEONARDAS PESECKAS APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ
Ištraukos iš Leonardo Pesecko prisiminimų apie S.Darių ir S.Girėną bei jų skrydį Lituanica.

• LEONARDAS PESECKAS APIE ANTANĄ GUSTAITĮ
Leonardas Peseckas prisimena Lietuvos sakalų sakalą - br. generolą, inž. Antaną Gustaitį.

• L.PESECKAS - ANT DEGANČIO LĖKTUVO SPARNO
Leonardo Pesecko pasakojimas apie įspūdingą išsigelbėjimą skrendant lėktuvu Sopwith 1 ½ „Struter.

• L.PESECKAS - A STRUGGLE WITH DEATH
Source: Leonardas Peseckas “Karo lakūno pasokojimai” Kaunas: Plieno sparnai, 2006 m.

• L.PESECKAS - PIRMASIS LĖKTUVAS
L.Pesecko pasakojimas apie pirmąją pažintį su legendiniu lėktuvu jam dar būnan husaru. Spausdinta jo prisiminimų knygoje "Karo lakūno pasakojimai" Kaunas 1992 m.

• LEONARDAS PESECKAS APIE VYTAUTĄ RAUBĄ
Leonardas Peseckas savo prisiminimų knygoje prisimena tragiško likimo sparno brolį Vytautą Raubą.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis