Vladas MorkusKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1897 - 1944


1897 09 23 Kasiulkų vnk., Ariogalos vls., Kėdainių aps. gimė Vladas Morkus.

1915 baigė Raseinių m-los 4 klases.

1919 04 12 savanoriu atvyko į Kėdainių komendantūrą, paskirtas eiliniu į 9 pėst. pulką.

1920 01 07 pasiųstas į Karo mokyklą.

1920 10 17 ją baigus (III laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko atsargos kuopos, vėliau 6 kuopos jaun. karininku.

1920 10 – 1920 11 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais Kaltanėnų – Saldutiškio – Inturkės ir Giedraičių apylinkėse.

1921 10 14 paskirtas pulko komendantu.

1923 10 15 baigė Aukštuosius karininkų kursus (III laida).

1923 11 06 komandiruotas.

1924 02 23 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į mokomąją eskadrilę aviacijos teorijos klausytoju.

1924 05 02 pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 08 01 baigus aviacijos teorijos kursą paskirtas į 3 oro eskadrilę oro žvalgu, vėliau suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1925 06 07 paskirtas mokomosios komandos v-ku.

1928 02 16 pakeltas į kapitonus.

Nuo 1928 05 26 naujokų kuopos vadas, pirmasis Lietuvos kariuomenėje išbandė italų firmos parašiutus.

1929 išleido vadovėlį „Aerodromų parinkimas“.

1932 10 01 paskirtas 6 eskadrilės karo lakūnu.

1934 06 07 už dalyvavimą voldemarininkų maište suimtas.

1934 07 09 priverstas pačiam prašant išeiti į atsargą. Gyveno Kaune, dirbo Pramonės ir amatų rūmuose skyriaus vadovu.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Sosvoje (Sevurallagas), Serovo r., Sverdlovsko sr.

1941 šeima ištremta į Kosichą, Altajaus kr.

1942 10 07 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams.

1944 09 24 žuvo Malyje Gory lageryje.

Žmona – Bronė Prapuolenytė (1907-1987), sūnus – Benjaminas Rimgaudas (1927-2000).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1928),
Savanorių (1929)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais,
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis