Užga Simas1887-?


Simas UŽGA gimė 1887 11 25 Balninkuose, Ukmergės aps.

1905 baigė Ukmergės m. m-los 4 klases.

1909 -12 tarnavo Rusijos kariuomenėje 16 dragūnų Tvėrės pulke.

1914 mobilizuotas į Rusijos kariuomenės Kauno tvirtovės 83 apsaugos batalioną.

1916 tarnavo Minsko apygardos karo butų v-boje.

1916 11 18 perkeltas į 3 lenkų divizijos 9 pulką.

1918 04 18 demobilizuotas.

1918 10 16 grįžo į Vilnių.

1918 11 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, formuojant 1 pėst. pulką kaip karo valdininkas paskirtas pulko kvartirmeisteriu, buvo pulko vado karininko V. Grigaliūno-Glovackio padėjėjas.

1919 08 01
paskirtas gurguolės v-ku.

1918 11 - 1920 02 11 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Vilniaus, Alytaus, Ukmergės, Utenos ir Zarasų apylinkėse, su bermontininkais prie Baisogalos, Šeduvos, Šiaulių, Tauragės.

1920 02 14 perkeltas į 3 ats. batalioną.

1920 04 01
– į Intendantūros skyrių.

1920 05 12 - 10 16
tarnavo Kaišiadorių, Šiaulių lauko sandėlių v-ku.

Nuo 1922 09 01 karo valdininkas ypatingiems reikalams.

1927 01 16 paskirtas Kariuomenės intendantūros Centrinio maisto sandėlio v-ku.

1928 02 16 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis.

1928 02 23 perkeltas į Karo aviaciją eskadrilės raštvedžiu.

1930 03 25 pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.

1931 01 30
priimtas į karo tarnybą, paskirtas Karo kalėjimo ir drausmės dalies karininku.

1931 10 24 paleistas į administracijos karininkų atsargą.

1938 12 31
– į dimisiją.Apdovanotas:
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis