Pirmasis S. Dariaus ir S. Girėno atsišaukimas


1932 m. liepos 11 d. Amerikos lietuvių laikraščiuose „Draugas“ ir „Naujienos“ paskelbtas pirmasis S. Dariaus ir S. Girėno atsišaukimas - „Mes skrisime iš New - Yorko į Kauną!“


Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo darbo - tirti dar mažai žinomas žiemių Atlantiko vandenyno oro sroves. Mes, gyvendami tokiais laikais, kada stengiamasi oras panaudoti žmonijos reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą garbingai atlikti.

Dar niekas nėra tiesiai, nenusileisdamas, nuskridęs iš Amerikos į Lietuvą. Tad mes esame pasiryžę tai atlikti. Jau daug darbo tuo tikslu yra atlikta. Lėktuvas (aeroplanas) tam reikalui jau yra nupirktas. Kai kurios įmonės (firmos) pasižadėjo suteikti gezolino, induktorinį kompasą krypčiai laikyti ir radijo priimtuvą. belieka tik padirbinti naujus sparnus, pritaikytus tolimam skridimui, įrengti 6 gazolinui tankus (bakus), kuriuose tilptų apie 800 galionų, ir apdailinti visą lėktuvo pavidalą. Be to dar reikia įsigyti ir astronominės navigacijos prietaisai. Iš viso reikia įvairių įrengimų $4000 sumai. Mes, susidėję visus savo pinigus, nupirkome $16.000 vertės lėktuvą. Taigi, tam istoriniam lietuvių žygiui esame paaukoję visą savo turtą ir aukojame visas savo jėgas. Atlikome patys tik tai, ką galėjome. būtinai reikalingų lėktuvui įrengimų įsigyti patys jau neįstengiame. Tad tikimės, kad tai atlikti mums padės patriotiškai nusiteikę mūsų tautiečiai - Amerikos lietuviai. TUo tikslu aplankysime visas didesnes Am. liet. kolonijas. Todėl nuoširdžiai prašome visų Am. liet. kolonijų organizacijų vadus pasitarus sudaryti mūsų skridimui per Atlantiką remti komitetą ir surengti kiekvienoje apylinkėje LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENĄ.

Minėto tikslo siekiant, reikės aplankyti visas lietuvių gyvenamas vietas. Tad reikės sudaryti mūsų kelionės maršrutą ir iš anksto nuskirti LIETUVIŲ AVIACIJOS DIENĄ kiekvienoje kolonijoje. Norintieji gauti platesnių žinių ir susižinoti su mumis tais reikalais prašomi kreiptis šiuo adresu: Mr. Stephen Darius, 3239 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Tad, brangūs tautiečiai, teikitės tinkamai įvertinti mūsų pasiryžimą ir malonėkite vieningai įvairiais būdais prisidėti prie to darbo, kurs mūsų tautos vardą iškels ir plačiai pagarsins po platųjį pasaulį. Sukruskite visose Am. liet. kolonijose. Iš savo pusės, mes iš anksto nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą ir pagalbą. Jūs patarnausite ne tiek mums, kiek mūsų tautai, kuriai teks garbė už laimingą mūsų nuskridimą į Lietuvą ir grįžimą atgal. Į talką ir garbingą darbą, tautiečiai!Pagal P. Jurgėlos „Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas“, Čikaga 1935m.

El. publikavimui parengė:Pijus Poškus 2010 07 08

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis