Asminaitis (Asminavičius) Petras1897 - 1945


Petras ASIMINAITIS (Asiminavičius) gimė 1897-05-05 Biržūnų k., Salako vls., Zarasų aps.

Baigė Rokiškio prog-ją.

1917 – baigė „Saulės“ g-jos mokytojų kursus. Mokytojavo liaudies mokykloje.

1919-07-16 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1920-10-17
baigęs Karo mokyklą (III laid.) leitenanto laipsniu paskirtas į 10 pėst. pulką Marijampolėje būrio vadu. Dalyvavo kovose su lenkais. Vėliau perkeltas į 2 pasienio batalioną.

1923-12-31 – į Aviacijos valdybą.

1924-08-28 perkeltas į Vyriausiojo štabo Operacijų skyrių.

1924-08-15
baigė Aukštuosius karininkų kursus (IVlaid.).

1925-01-12
suteiktas vyr. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Kariuomenės štabo Topografijos skyrių darbų vykdytoju.

1928-02-16 suteiktas kapitono laipsnis.

1934-11-23 pakeltas į majorus.

Nuo 1935-08-01 tarnavo Kariuomenės štabo Karo topografijos skyriuje nuotraukų dalies karininku bataliono vado teisėmis ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos okupacijos.

Likviduojant Lietuvos kariuomenę paliktas Topografijos skyriuje, kuris buvo Pabaltijo karinės apyg. štabo žinioje. RA tarnavo iki karo pradžios. Vokiečių okupacijos metu kurį laiką dirbo Akmenės cemento fabriko direktoriumi.

1944 su šeima pasitraukė į Lenkiją, apsigyveno Gnezne.

1945-04-25 mirė Gnezne, ten ir palaidotas.

Žmona – Juozapota Mikuckaitė (1905-1983), sūnus – Algirdas (1932), duktė – Marija Holovaty (1942).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis