Internuotas Me. 109


Gytis Ramoška


"MESERŠMITAS"

LIETUVOS KARO AVIACIJOS TROFĖJUS

Prasidėjus Vokietijos agresijai prieš Lenkiją, 1939 m. rugsėjo 2 d. pašautas Liuftvafės lėktuvas Me.109 nutūpė Bartninkų valsčiuje, prie Vokietijos sienos. Šitaip antrąją karo dieną į lietuvių rankas pateko garsusis Meseršmito naikintuvas, kurio įvairių modifikacijų bus pagaminta apie 35000. Per visą II pasaulinį karą daugiausia "meseršmitai" kovojo su 160000 anglų, rusų ir amerikiečių naikintuvų, 92000 bombonešių ir 15000 žvalgybinių lėktuvų...

1939 m. rugsėjo 2 d., vakare, Lietuvos karo aviacijos štabe suskambo telefonas. Iš Vyriausiojo kariuomenės štabo pranešė, kad Bartninkų valsčiaus Sartininkų kaime nusileido vokiečių lėktuvas, kad lakūnas internuotas, o lėktuvą turi pasiimti ir parsigabenti Lietuvos karo aviacija.
Pargabenti lėktuvą Karo aviacijos viršininkas įsakė 1-osios eskadrilės karo lakūnui viršilai Aleksui Vachauzui, kuris, pasitelkęs fotografą, kelis mechanikus ir kareivius, paėmęs sunkvežimį su priekaba-platforma, išvyko įvykio vieton.
Atvykęs Sartininkų kaiman, viršila Vachauzas atpažino, kad lėktuvas - jau spėjęs pagarsėti Meseršmito naikintuvas Me. 109, kuris nutūpė "ant pilvo" (neišleidęs važiuoklės ratų) ir yra smarkiai aplaužytas. Apklausinėdamas liudininkus, kaip objektyviausią tyrimo komisijai jis perdavė Sartininkų kaimo gyventojo Vytauto Purvio pasakojimą.
Rugsėjo 2 d. 18 val. 10 min. per Sartininkų kaimo apylinkes 200 m aukštyje skrido 4 lėktuvai; vienas iš jų ėmė atsilikti ir, darydamas posūkį, leidosi, variklis poškėjo. Lėktuvas tūpė neišleidęs ratų ir, pašliaužęs 50 žingsnių, sustojo.
Pašonėje vyko karas, todėl vietiniai šauliai jau buvo ginkluoti; jie pirmieji atbėgo prie lėktuvo. Išlipęs lakūnas (tai buvo puskarininkis Lembke), pamatęs ginkluotus žmones, išsitraukė pistoletą ir pakėlęs jį aukštyn, tarsi būtų pasiruošęs nusišauti, klausė, kokia čia šalis. Sužinojęs, kad - Lietuva, nudžiugo ir paslėpė ginklą, kurį Šauliai iš jo tuoj pat atėmė. Po to lakūnas įjungė radijo siųstuvą lėktuve, tačiau šauliai neleido jam perduoti jokio pranešimo.
Parašiutą (kurio netrukus pasigedo Vachauzas) anot vietinių gyventojų, nusinešęs vokiečių lakūnas, kurį išsivežė policija.
Iš šio pranešimo neaišku ar tie likusieji trys lėktuvai buvo Me.109 kovos draugai, ar gal ten buvo, pvz., jį pašovę lenkų naikintuvai?
Rašytojas Algirdas Gustaitis savo atsiminimuose ("Karas braukia kruviną ašarą", Devenių kultūrinis fondas: Chicago, 1990) rašė, kaip, sužinojęs apie nukritusį vokiečių lėktuvą, iš Kumečių dvaro Alvito valsčiuje važiavo jo apžiūrėti: "Lėktuvas man patiko: naujas, blizgantis, atsiduodantis alyva ir benzinu. Nudažytas pilkšvomis, melsvomis dryžiuotėmis, iš tolo atrodo debesų ir dangaus spalvos. Sparnuose - angelės kulkosvaidžių šaudymams, propelerio viduje didesnė angelė, turbūt patrankėlei... Lėktuvą saugojo, į jį įlipti neleido, rodos, pora šaulių."
Kitą dieną vokiečių naikintuvas buvo atvežtas Kauno aerodroman ir mūsų Karo aviacijos lakūnų bei Karo aviacijos dirbtuvių specialistų smulkmeniškai apžiūrėtas, o rugsėjo 4 d. tyrimo komisijos pirmininkas kpt. J.Grincius ir narys - j.Itn. J.Valevičius pasirašė tūpimo aplinkybių ir lėktuvo būklės aktą. Be minėtų aplinkybių buvo konstatuojama, kad lėktuvo:
1. Dvimentis propeleris VDM, keičiamo žingsnio, sulankstytas ir nulaužtas kartu su reduktoriumi nuo priekinės variklio dalies.
2. Variklio Junkers "Jumo 210 D" Nr.41661 priekinė karterio dalis nuplėšta ir sulaužyta. Nulaužtas vandens siurblys, nuplėštas ir sugadintas radiatorius, taip pat - variklio apatinės dengiamosios skardos.
3. Liemens apačia ir šonai ties lakūno sėdyne - deformuoti. Liemens užpakalinėje dalyje, prie uodegos, rasti kulkų peršovimai; šaudyta iš dešinės lėktuvo pusės.
4. Kairysis sparnas peršautas 3 kulkomis iš viršaus iš užpakalio, deformuotas jo užsparnis. Deformuoti dešiniojo sparno eleronas ir užsparnis.
5. Kairiojo liemens kulkosvaidžio impulsininkas ir nuleidiko virbalo prijungimas prie kulkosvaidžio - nulaužti.
Liemens kulkosvaidžiai užtaisomi po 1000 šovinių, sparniniai - po 500. Liemens kulkosvaidžių šovinių sudėtis: 2 padegamieji, 4 šarvų pramušamieji ir t.t. Sparninių kulkosvaidžių šovinių sudėtis: 1 padegamasis, 2 fosforiniai, 3 šarvų pramušamieji ir t.t. Prie dešiniojo liemens kulkosvaidžio rasta 945, prie kairiojo - 966 šoviniai, dešiniojo sparninio - 375, kairiojo sparninio - 446. Iš viso - 2732 šoviniai.
Rasti prietaisai: laikrodis, aukščio rodyklė (iki 10 km), užtaisymo slėgio rodyklė, kompasas FKS Ludoif, greičio rodyklė (iki 800 km/h), Askania firmos posūkio-pokrypio rodyklė, tachometras, propelerio žingsnio keitimo rodyklė, benzino slėgio rodyklė, tepalo slėgio rodyklė, benzino kiekio rodyklė, tepalo termometras, vandens termometras, deguonies indas ir instaliacija, elektros apšvietimo instaliacija, šviesinis taikiklis Revte C/12C, kulkosvaidžių šovinių skaitiklis, starterio rankena. Lėktuve dar buvo: individualus paketas, raketų 3 vnt. ir raketinis pistoletas, radijo stotis (siųstuvas ir imtuvas), akumuliatorius ir antena.
Vėliau komisija pripažino, kad iš viso lėktuvo gali būti tinkami naudojimui tik prietaisai, kulkosvaidžiai ir radijo siųstuvas ir imtuvas. Vokiečių naikintuvas taip ir liko gulėti aviacijos dirbtuvėse iki SSSR užgrobiant Lietuvą, kartu su kitais Lietuvoje internuotais lėktuvais.
Jų iš viso buvo keturi: Kaune - vokiečių artimosios žvalgybos Hs.126, lenkų lengvasis bombonešis PZL-46 "Sum", mūsų pasakojimo herojus Me.109, o Šiauliuose - mokomasis-treniruočių Fw.44 "Stieglitz".
Kai 1939 m. rugpjūtį prancūzams begėdiškai vėluojant pagaminti pagal sutartį naikintuvus MS.406 Lietuvos pusė sutartį anuliavo, karo aviacijos viršininkas pasidomėjo, kokiomis sąlygomis parduodami Me.109.1939.X.3 J.Pyragius išsiaiškino preliminarias sąlygas: Me.109 E-3 kainuoja 178000 RM, plius dvi patrankėlės - 40000 šveic. frankų. Mokėti galima pusę - valiuta, pusę - per lizingą; 25% - užsakant, 25% - priėmus ir 50% - po 6 mėnesių nuo lėktuvų gavimo. Pristatys po 9 mėnesių nuo užsakymo pateikimo. Taigi, pirkimo sąlygos buvo palankios, tačiau Lietuvos vyriausybė jau buvo paralyžiuota karo įspūdžių ir rusų spaudimo (ne tik pirkimai svetur, bet ir savų konstrukcijų gamyba nebebuvo finansuojama).
Mūsų karininkai neužfiksavo Me.109 modifikacijos (kas šiandien mums yra įdomiausia), tik, kad lėktuvas pagamintas 1937 m. Bavarijos lėktuvų įmonėje, gamyklinis Nr.2436. Todėl tik dabar, praėjus beveik 60 metų, pagal surinktą informaciją Valst. archyve (be to, tris fotokopijas atsiuntė E.Jasiūnas), pagal charakteringus atskirų modifikacijų požymius, Lietuvos aviacijos muziejuje bendrom jėgom nustatėme, kad tai yra "D" modifikacijos lėktuvas (Me.109 D-1. Pagrindinis požymis - uodeginis ratuko ramstis yra be charakteringos B ir C modifikacijoms fiksacinės alkūnėlės, taip pat variklis be įpurškimo sistemos.
1938 m. Bavarijos lėktuvų įmonė (Bayerische Flugzeugwerke) tapo "Messerschmitt A.G.", bet iki tol sukurti Meseršmito lėktuvai formaliai turėjo vadintis Bf.108, Bf.109. Tačiau Vokietijoje ir už jos ribų jie buvo vardijami Me.108, Me.109, ir tik po karo antihitlerinių šalių istorikai (matyt norėdami nors taip įgelti Meseršmitui) įsikando žymėjimą Bf.109


Internuotasis Me.109 fotografijose


Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidinti

Paspauskite paveikslėlį norėdami jį padidintiŠaltinis: Plieno Sparnai Nr.5 1998m, Kaunas
Parengė N.Korbutas 2009m.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis