Ličkus Petras1901 - 1974


1901 03 05 Šiaulėnų mst., Šiaulių aps. gimė Ličkus Petras.

1924 baigė Ukmergės g-ją, vėliau VDU išklausė visą fizikos-matematikos kursą.

1920 11 15 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1921 12 18 baigus Karo mokyklą (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 1 pėst. pulko 2, vėliau 3 kuopą.

1923 baigė minosvaidininkų kursus.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas 3 kuopos vadu.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją.

1927 10 03 – vėl į 1 pėst. pulką.

1928 01 27 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Technikos skyrių (II laida).

1928 04 24 įskaitytas į inžinerijos karininkus.

1928 11 19 paskirtas I karo apygardos štabo apygardos ryšių v-ku.

1929 11 23 pakeltas į kapitonus.

1930-31 apygardos ryšių kursų vedėjas.

1934 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Gen. štabo skyrių (Respublikos Prezidento A. Smetonos laida) ir perkeltas į Vyr. kariuomenės štabą.

1934 09 07 pakeltas į majorus.

1935 08 01 paskirtas Kariuomenės štabo III (Mobilizacijos) skyriaus mobilizacijos dalies karininku.

1937 06 28 perkeltas į Ryšių batalioną ir paskirtas telegrafo-telefono kuopos vadu.

1938 07 12 suteiktos gen. štabo karininko teisės ir paskirtas Kariuomenės štabo III (Mobilizacijos) skyriaus mobilizacijos dalies karininku.

1940 07 05 – II pėst. divizijos štabo I skyriaus v-ku.

1940 09 11 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK179 šaulių divizijos 234 šaulių pulko štabo v-ku. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė. Vokiečių okupacijos metu baigė VDU Fizikos-matematikos f-tą, dėstė matematiką ir fiziką Kauno 3 g-joje.

1944 pasitraukė į Vokietiją. Eichštato aukštojoje teologijos m-loje studijavo filosofiją, kartu mokytojavo Eichštato lietuvių g-joje.

1949 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje.

1974 05 14 mirė.

Žmona – Elena Goštautaitė, sūnus – Vytautas (1930), duktė – Aldona Jusionienė (1928).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1932),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis