Stelmokas PranasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1900-1923


Pranas STELMOKAS gimė 1900 12 12 Meištų k., Būblelių vls., Šakių aps.

1918 baigė Vilkaviškio g-jos, evakuotos į Voronežą, 4 klases.

1918-19 mokėsi Vilniaus matininkų m-loje.

1919 01 20 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į inžinerijos kuopą.

1919 07 01 perkeltas į elektrotechnikos kuopą.

1919 07 31 pasiųstas į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas Elektrotechnikos bataliono 1 kuopos jaun. karininku.

1920 02 24 perkeltas į 2 atsk. batalioną.

1920 03 03 pasiųstas į tankų m-lą Rygoje.

1920 07 12 paskirtas Vilniaus komendantūros mokomosios kuopos jaun. karininku.

1920 09 01 – Vilniaus komendantūros etapo skirstymo punkto v-ko padėjėju.

1920 10 20 perkeltas į 11 Vilniaus pulką eiti 1 kuopos vado pareigas.

1920 07 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 01 11 perkeltas į Karo aviaciją mokomosios eskadrilės mokiniu lakūnu.

1921 09 01 baigė oro žvalgų teorijos kursą, paskirtas į 2 oro eskadrilę.

1922 07 12 skrido savarankiškai, buvo eskadrilės švietimo komisijos p-kas.

1923 02 01 suteiktas karo lakūno vardas.

1923 05 23 paskirtas mokomosios komandos v-ku.

1923 06 20 žuvo aviakatastrofoje. Palaidotas Kauno kapinėse, jas naikinant 1958 perlaidotas Eigulių kapinėse.

Žmona – Vanda Grišonaitė (1904, susituokė 1922).Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1931, po mirties).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.


Apie Prano Stelmoko katastrofą su lėktuvu SVA-10

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis