Zigmas Žemaitis
LAK pirmininkas 1928-40 metais prof. Zigmas ŽemaitisProf. Zigmas Žemaitis (1884-1969) 12 metų labai sėkmingai ir vaisingai vadovavo Lietuvos Aero Klubui. Pats nebūdamas aviatoriumi, jis turėjo labai ryškų vadybininko talentą, o šito kaip tik labiausiai reikėjo beveik iš nieko kuriant visuomeninę sportinės aviacijos organizaciją.
Z. Žemaitis gimė 1884 m. spalio 27 d. (lapkričio 8 d.) Švenčionių apskrities Tverečiaus valsčiaus Daktarių kaime. 1903 m. eksternu išlaikė egzaminus į Odesos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, kurį baigė 1908 m. Studijuodamas dalyvavo lietuvių draugijos „Rūta" veikloje, organizavo Odesos lietuvių chorą ir jam dirigavo, organizavo dramos ratelį ir pats jame vaidino, dalyvavo kitoje kultūrinėje veikloje.
1909 m. apsigyvenęs Vilniuje mokytojavo mergaičių gimnazijoje, buvo aktyvus Lietuvių mokslo draugijos narys, Lietuvių dailės draugijos sekretorius ir pirmųjų dailės parodų rengimo talkininkas. Pirmojo pasaulinio karo metu evakuotas į Rusiją, mokytojavo Voronežo lietuvių gimnazijoje, drauge su kitais buvo bolševikų suimtas ir kalinamas. Iš kalėjimo paleistas 1918 m. grįžo į Lietuvą ir organizavo gimnaziją Švenčionyse, buvo jos direktoriumi. 1919 m. persikėlė į Kauną ir buvo vienas iš Universiteto organizatorių - Aukštųjų kursų vedėjas, nuo 1922 iki 1940 metų Universiteto Matematikos-gamtos fakulteto dekanas.
Pasakojama, kad generolas J. Bulota, pastebėjęs, jog įsteigtasis LAK'as neturi tikro organizatoriaus, šios veiklos imtis prikalbėjo prof. Z. Žemaitį.
Profesoriaudamas Universitete ir vadovaudamas fakultetui, jis sugebėjo sėkmingai plėtoti LAK'o veiklą taip, kad 1940 metais toji visuomenine organizacija turėjo virš dešimties lėktuvų, daugiau kaip 40 sklandytuvų, iš kurių tik trys nupirkti užsienyje, o visi kiti pastatyti Lietuvoje, sukurti LAK'o išugdytų konstruktorių - B. Oškinio, A. Paknio, G. Miliūno, A. Gyso, Z. Rimšos, P. Motiekaičio, B. Karvelio, V. Šalaviejaus. Aviacijos sporte LAK'as pirmavo tarp mažųjų Europos valstybių, organizavo pirmąsias Baltijos šalių varžybas, aktyviai dalyvavo Tarptautinės aviacijos federacijos (FAI) veikloje.
Prasidėjus sovietinei okupacijai ir nušalintas nuo vadovavimo LAK'ui (kuris netrukus buvo likviduotas) prof. Z. Žemaitis persikėlė į Vilnių ir dirbo Vilniaus universiteto prorektoriumi, 1946-48 metais - rektoriumi.
Kauno universitete dėstė analizinę geometriją, diferencialinį ir integralinį skaičiavimą, diferencialinę geometriją, ir kt. kursus, matematikos istoriją ir metodiką, Vilniaus universitete - matematikos istoriją, metodiką bei variacijų skaičiavimą. 1920 m. jis sudarė geometrijos ir trigonometrijos lietuviškų terminų
rinkinį, paskelbė darbų apie žymius matematikus, matematikos ir kitų tiksliųjų mokslų dėstymą Vilniaus universitete, lietuvių matematinę literatūrą, lietuviškų matematikos terminų istoriją. 1961-1968 metais buvo Lietuvos TSR Matematikų draugijos vicepirmininkas.
Mirė 1969 m. birželio 24 d. Palaidotas Vilniuje.Šaltinis: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940m.

Grįžti į LAK steigėjų puslapį


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis