Davetas Dulaitis


PRO MEMORIA1922 - 20092009 metų gruodžio 24 d. JAV, Floridos valstijos Sun City Center mirė aviatorius, Amerikos lietuvis-išeivis Davetas Dulaitis.

Davetas Dulaitis gimė 1922 m. balandžio 24 d., Kybartuose.

1935 metais, kai šeima persikėlė gyventi į Kauną, Linksmadvarį, netoli aerodromo, pradėjo domėtis aviacija, statyti aviamodelius ir įstojo į „Aušros" berniukų gimnazijos aviacijos būrelį.

Vėliau, Aušros tunto 5-toje kunigaikščio Margirio draugovėje, suorganizavo oro skautų skiltį. Baigė LAK aviomodelistų kursus.

1939 m. dalyvavo oro skautų sklandymo stovykloje Zarasuose, kur įsigijo sklandytojo „A" piloto ženklelį. Iki 1942 m. sklandė Pažaislyje. Tapęs sklandytoju, D.Dulaitis nepaliko modelizmo, kaip dažnai kad atsitinka, bet ėmė specializuotis kambarinių ir skalinių aviomodelių srityje.

1939-42 metų laikotarpyje dalyvavo visuose kambarinių modelių varžybose Lietuvoje.

Pasibaigus II-am pasauliniam karui. Davetas atsidūrė Hanau pabėgėlių stovykloje. Čia jis suorganizavo oro skautų „Dariaus ir Girėno" vardo draugovę ir buvo jos draugininku iki išvažiavimo į JAV, 1949 metais.

JAV trumpai gyveno prie New Yorko, o 1955 m. persikėlė į Detroitą. Detroite įsijungė į skautišką gyvenimą, įsteigdamas oro skautų draugovę.

Yra senas aviomodelistų šūkis: „Nuo modelio prie sklandytuvo, nuo sklandytuvo prie lėktuvo! " kurį įgyvendino ir D.Dulaitis.

1957 m. pradėjo mokytis skraidyti Detroito - Wayne aerodrome.

1959 metų lapkričio mėn. išlaikė egzaminus lakūno licencijai. Jaunas lakūnas ir toliau lavinosi, tęsė skraidymus, nuomodamas lėktuvus.

1963 m. įsigijo nuosavą lėktuvą, vartotą Aeronca 7 AC. Jį palaikęs du metus, suremontavęs variklį, pardavė. Tada nupirko Aeroncą - naujesnę. Tuo lėktuvu išmoko aukštąjį pilotažą,dalyvavo sportinės aviacijos sąskrydžiuose Amerikoje, atlikdamas tolimų nuotolių skrydžius.D.Dulaitis prie nuosavo "Citabria" lėktuvo


Iki 1971 m. priskraidė virš 600 valandų. Aktyviai skraidė iki 1979 metų. Iš viso turėjo 4 nuosavus lėktuvus.

1982 m. išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Floridą, JAV.

Aviacijos entuziastas lakūnas Dulaitis per savo gyvenimą pastatė daugybę aviamodelių, stendinių ir skraidančių. Jis, kaip Royal Oak aviamodelistų klubo narys, laimėjo daug pirmų vietų, trofėjų modelių varžybose Amerikoje.D.Dulaitis su DO-335 modeliu, laimėjęs Mičigano valstijos aviamodelių varžybas 1961 m.


Taip pat bendradarbiavo įvairių šalių aviamodelizmo, bei aviacijos istorijos žurnaluose. Daug rašė ir apie Lietuvos aviaciją. Palaikė ryšius su Lietuvos aviacijos muziejumi.

Dar gimnazijoje pradėjo rinkti aviacijos knygų ir periodikos biblioteką, kuri iki pasitraukimo iš Lietuvos 1944 m., turėjo keletą šimtų knygų ir kelis tūkstančius žurnalų įvairiomis kalbomis.

Vokiečiams 1941m. okupavus Lietuvą, draugų padedamas, surinko lietuvių mechanikų ir pilotų vadovėlius bei brėžinius visų Lietuvoje buvusių karo ir civilinių lėktuvų.D.Dulaitis (kairėje) ir V.Peseckas. Rankose laiko ANBO IV modelį


D.Dulaitis paliko didelį, visą gyvenimą pildytą, aviacijos archyvą-biblioteką, daug išspausdintų publikacijų įvairiose pasaulio šalyse.

Ir dar didesnę žymę Lietuvos aviacijos istorijoje...


Parengta pagal V.Pesecko straipsnį "Aviomodelistas - lakūnas" spausdintą "PLIENO SPARNAI" Nr.2-3 1971 m., R.Naužemio knygą "Vytautas Peseckas" ir žinutę "Aviacijos Pasaulyje" 2010 m. Nr.2


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis