Palubinskas Matas
1897-1977


1897 02 24 Dauguose, Alytaus aps.gimė Palubinskas Matas.

1918 baigė Ilukštos mokytojų seminariją, evakuotą į Jaroslavlį.

1919 03 11 grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 pėst. pulko 1 šaulių kuopą.

1919 07 20 pasiųstas į Karo m-lą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 pėst. pulko 7 kuopos jaun. karininku.

1919 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1920 07 16-12 01 – su lenkais.

1921 01 09 - 01 24 buvo Artilerijos skyriaus bombosvaidžių,

1921 07 21 - 09 09 – minosvaidžių kursuose.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus ir perkeltas į Minosvaidžių batalioną.

1925 baigė fizinio lavinimo kursus.

1926 01 01 perkeltas į LŠS, paskirtas Tauragės aps. IV šaulių rinktinės vadu.

1927 10 26 perkeltas į Kauną.

1929 03 28 – į Vyr. kariuomenės štabo rikiuotės skyrių,

1927 04 01 paskirtas Rikiuotės skyriaus laipsnių dalies raštvedžiu.

1930 07 01 perkeltas į Pensijų skyrių, paskirtas kareivių reikalų buhalteriu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 11 23 pakeltas į kapitonus.

1938 12 29 paskirtas Kariuomenės tiekimo v-bos liktinių puskarininkių ir civilių tarnautojų taupomosios-skolinamosios kasos p-ku.

1939 12 01 perkeltas į Karo aviaciją ūkio dalies raštvedžiu-buhalteriu.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės reikalų vedėju. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė. Vokiečių okupacijos metais dirbo Balbieriškio odų fabriko direktoriumi. Po pusantrų metų suimtas, įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Atlikus reviziją fabrike po 2 mėn. paleistas, bet į pareigas nesugrąžintas.

1944 pasitraukė į Vokietiją, pabėgėlių stovykloje tarnavo policijoje.

1949 emigravo į JAV, gyveno Bostone, vėliau Hartforde, Konektikuto valst.

1977 03 10 mirė, palaidotas BroadBrook kapinėse.

Žmona – Marija Petrauskaitė (susituokė 1930, m. 1969), sūnus – Minvydas (1932).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos Nepriklausomybės (1928)
Latvijos šaulių medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis