Ditrichas PauliusVokiečių karo lakūnas1919 05 28
pasamdytas kaip oro žvalgas į suformuotą Karo aviacijos kovos būrį.

1919 09 18 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais prie Ukmergės.

1919 11 15 kaip nepatikimas iš Lietuvos kariuomenės atleistas.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis