Petruškevičius KazysAviacijos jaun.leitenantas.
1908-1950


1908 03 05 Bubelių k., Krasnapolio vls., Seinų aps. gimė Petruškevičius Kazys.

1927 06 18 baigė Seinų „Žiburio“ g-ją Lazdijuose.

1928 01 13
įstojo į LU Teologijos-filosofijos f-to Filosofijos skyrių, 09 15 perėjo į Technikos f-to Statybos skyrių.

1929 11 06 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 5 pėst. pulko 5 kuopą.

1930 06 16 – į aviacijos mokomąją oro eskadrilę.

1930 11 30
baigus Karo mokyklą (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto.

1932 09 07 perėjo į VDU Teisių f-to Teisių skyrių. Tarnavo Valstybės kontrolės Krašto apsaugos revizijos departamente revizoriaus padėjėju.

1934 už dalyvavimą voldemarininkų maište nubaustas, perkeltas į Lazdijus.

1939 09 mobilizuotas, tarnavo Pajuostės aerodrome šalia Panevėžio. Kilus Vokietijos – SSRS karui dalyvavo Birželio sukilime. Vokiečių okupacijos metais paskirtas valstybės kontrolieriaus pavaduotoju, vėliau ėjo tarėjo pareigas.

Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą iki 1946 slapstėsi pas gimines.

1946 įsidarbino buhalteriu „Pieno centre" Kaune. Dalyvavo antisovietinės Lietuvos tautinės partijos veikloje, paskirtas Kauno apygardos vadu.

1947 11 06 suimtas, kalintas Kaune.

1948 03 06
SSRS MGB Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų, išvežtas į Sevkuzbaslagą, Kemerovo sr.

1950 07 10 žuvo lageryje.

Žmona – Bronė Pavilonytė (1911-1996, susituokė 1934), duktė – Danutė (1937).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis