Juozas Namikas „Europa iš oro“


Juozas Namikas „Europa iš oro“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1993 m. 71 psl.

1934 m. birželio 25 d. iš Kauno aerodromo pakilo trijų ANBO IV lėktuvų eskadrilė su tikslu apskristi Europą, aplankant 12 valstybių sostines. Sėkmingai skrydis buvo baigtas liepos 19 d. Šiam neeiliniam skrydžiu paminėti jo dalyvis mjr. Juozas Namikas parašė atsiminimus, kurios dalimis išspausdino žurnalas „Lietuvos sparnai“, o 1939 m. Lietuvos aero klubas išleido atsiminimus atskiroje knygelėje. 1993 m., atgavus nepriklausomybę Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla Plieno sparnai išleido pakartotinį šių atsiminimų leidimą.
Knygoje istorinio skrydžio dalyvis karo lakūnas, garbės ženklo Plieno sparnai kavalierius, aviacijos majoras Juozas Namikas detaliai ir vaizdingai aprašo skrydžio pasiruošimo darbus, nuotykius patirtus ore įveikiant skridimą virš vandenynų, kalnų, sunkiomis meteorologinėmis sąlygomis. Gražiai atpasakoja priėmimus didžiausiuose Europos miestuose – Paryžiuje, Vienoje, Prahoje, Romoje. Kiekvienam skrydžio etapui skiriama po vieną skyrių. Knygoje 20 iliustracijų iš skrydžio metu aplankytų miestų.

Autorius trumpai pristato skrydžio tikslus ir siekus:

„Kuklus atrodo mūsų žygis paskutiniųjų pasaulio erdvės užkariavimų šviesoje, Tolimi vandenynų perskridimai, nepaprastai ilgi išsilaikymai ore, fantastiški aukščio rekordai nustelbia trijų ANBO-IV lėktuvų kelionę aplink Europą. Šalia pavienių oro virtuozų: Lindbergo, Posto, Matemo, Dariaus-Girėno ir kitų žygių, sėkmingai atliekami masiniai skridimai: prancūzu eskadrilės skrenda aplink Afriką, italų lėktuvų spiečius nugali neramųjį Atlantą.
Ne pasaulį stebinti pasišovėme šion oro kelionėn ruošdamiesi.
Kai didžiosios valstybės šimtmečiais laisvai kūrė savo kultūras, kaitų valstybių kultūros ir civilizacijos žiedai prasiskyrė ir virto gausingais vaisiais, Lietuva vilko svetimųjų jungą ir visas tautos pajėgas atidavinėjo svetimiesiems. Kai tos valstybės švaistėsi savo turtais ir viena su kita lenktyniavo civilizacijos rungtynėse, lietuvių tauta dar tik krovė pumpurus tautinei sąmonei pagimdyti.
Todėl ir kitos valstybės stebėjosi sutikdamos mus: kaip tokia maža valstybė, tik neseniai atsikūrusi, jau skraido savo gamybos lėktuvais.
Mūsų skridimo aplink Europą tikslas buvo išmėginti patiems ir kitiems parodyti ANBO-IV pajėgumą ir ištvermę, revizituoti mus lankiusius lakūnus, užmegzti naujas pažintis, o svarbiausia, patikrinti mūsų pačių, kaipo lakūnų, karo aviacijoj įgytas žinias, ko mažoj teritorijoj (aviacijos mastu imant) atlikti beveik neįmanoma. Naujai sukurtų lėktuvų užgrūdinimui reikalinga platesnė erdvė su pilnu joje pasireiškiančių jėgų veikimu. Reikėjo jiems duoti visapusiškas kautynes su atmosferos šiurkštesniais pasireiškimais, kad iš jų išėjus nugalėtojais.
Tokių minčių ir didelio plk. ltn. Gustaičio pasiryžimo vedami, pradėjome pasiruošimo darbus.“


Turinys:

Algirdas Gamziukas. Su ANBO alpink Europą......................5
Malonūs rūpesčiai....................................................................8
Už Baltijos gyvena Skandinavai............................................11
Vokiečių jūros lopšinė............................................................17
Civilizacijos džiunglėse..........................................................24
Išilgai Prancūziją....................................................................33
Po žydruoju Italijos dangum..................................................38
Per Alpes į Vieną.....................................................................49
Čekų ir Slovakų žemėje..........................................................53
Per Karpatus į Juodąją jūrą....................................................58
Kolchozų ir Solvchozų laukai.................................................62
Maskva ir ... Kaunas...............................................................67


Apie autorių.


Pirmasis knygos leidimas 1939 m.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis