Kvedaravičius Jonas? - ?


Pilviškių k., Papilio vls., Biržų – Pasvalio aps. gimė Kvedaravičius Jonas. Baigė Biržų m-los 4 klases.

1915 01 30 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, pakirtas į 131 ats. batalioną.

1916 baigė Oranienbaumo karo m-lą, paskirtas jaun. karininku į 188 pulką, dalyvavo I pasaul. kare.

Nuo 1917 03 04 kuopos vadas 450 pėst. pulke.

1917 09 24 pačiam prašant perkeltas į Atskirąjį lietuvių batalioną.

1918 03 15 demobilizuotas.

Nuo 1919 09 12 tarnavo RA 28 pėst. pulko kuopos vado padėjėju, vėliau kuopos vadu. Kovojo su lenkais.

1920 01 20 sužeistas.

1921 07 22 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 12 pėst. pulko Kaune 1 kuopos jaun. karininku.

1921 09 03 suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis.

1922 05 01 pakeltas į vyt. leitenantus.

1923 03 06 paskirtas 2 pasienio pulko karininku ypatingiems reikalams prie pulko štabo.

1923 08 08 perkeltas į 1 pasienio pulką pulko ginklininku.

1923 12 31 – į Aviacijos valdybos 3 oro eskadrilę.

1924 07 08 paskirtas 8 pėst. pulko 1 kuopos jaun. karininku.

1925 05 – 9 kuopos jaun. karininku.

1926 01 01 perkeltas į 3 pėst. pulką 1 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1926 03 31 pačiam prašant paleistas į atsargą.


Apdovanotas:
Rusijos kariuomenėje Šv. Stanislavo 3 laipsnio ordinu su kardais ir kaspinu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis