Albinas BulvičiusKaro lakūnas, aviacijos majoras
1094-1941


Mjr. Albinas Bulvičius gimė 1904 m. rugpjūčio 29 d. Kunigiškių k., Bartininkų vlsč., Vilkaviškio aps. Pirmojo pasaulinio karo metais su gimnazija pasitraukė į Voronežą. Į Lietuvą grįžo 1918 m. Baigęs gimnaziją baigimo mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos skyriuje. Išklausė 7 semestrus, bet mokslo nebaigė.

1927 m. rugsėjo 10 d. įstojo į Karo mokyklą.

1929 m. spalio 7 d. ją baigė (XI laidą) leitenanto laipsniu ir buvo paskirtas į 4-ąjį artilerijos pulką Vilkaviškyje.

1933 m. rugsėjo 9 d. baigė Aukštųjų Vytauto Didžiojo karininkų kursų Artilerijos skyrių (V laidą).

1935 m. spalio 23 d., po Karo aviacijos mokyklos kursų, perkeltas į Karo aviacijos mokyklą.

1937 m. rugsėjo 7 d. suteiktas kapitono laipsnis. Tarnaudamas karo aviacijoje skraidė 370 val. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo Kaune Karo aviacijos mokyklos viršininko adjutantu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. spalio 4 d. paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso aviacijos eskadrilę štabo viršininku.

1941 m. birželį dėl galimo arešto pasitraukė iš kariuomenės. Kilus Vokietijos ir SSRS karui, 1941 m. birželio 23 d. vokiečių aviacijos antskrydžio metu žuvo prie Kurklių, netoli Ukmergės. Buvo palaidotas Kurkliuose, o 1942 m. vasario 19 d. palaikai perkelti į Kauno centrines kapines, šalia kitų lakūnų kapų. Naikinant Kauno centrines kapines, palaikai perlaidoti Panemunės kapinėse.

APDOVANOTAS:

DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis