Vedeika PetrasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1906-1977


Petras VEDEIKA gimė 1906 07 31 Gindvilių k, Rokiškio vls. ir aps.

1924 baigė Rokiškio g-jos 6 klases.

1924 10 05 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1927 09 07 baigus Karo mokyklą (IX laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 2 ulonų pulko kulkosv. eskadrono jaun. karininku.

1930 10 22 perkeltas į Karo aviaciją.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 09 30 baigė mokomuosius pilotažo kursus.

1931 09 30 pakeltas į leitenantus.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), paskirtas 2 (žvalgybos) eskadrilės lakūnu.

1932 10 01 perkeltas į 6 (žvalgybos) eskadrilę karo lakūnu.

Nuo 1933 07 10 kartu vadovavo ugniagesių komandai.

1934 02 23 perkeltas į 5 eskadrilę.

1934 07 09
už dalyvavimą voldemarininkų maište pačiam prašant paleistas į atsargą.

1936 11 12 priimtas į karo tarnybą Karo aviacijoje 7 naikintuvų eskadrilės karo lakūnu.

1937 04 16 paskirtas II grupės žinių karininku ir jaunų karių apmokymo kuopos vado padėjėju.

1937 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1937 09 07 pakeltas į kapitonus.

Iki 1941 06 15 Petras Vedeika Karo aviacijoje buvo skraidęs 577 val. 29 min.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 22 iš kariuomenės atleistas.

Nuo 1941 04 10 Kauno 5 g-jos fizinio lavinimo ir karinio rengimo mokytojas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją, gyveno Gross-Hessepe, buvo lietuvių g-jos vicedirektorius ir mokytojas.

1949 emigravo į JAV Gyveno Detroite, dirbo prie įvairių įrengimų American Electrical Heater Co, mokytojavo šeštadieninėje lietuvių m-loje, dalyvavo BALF`o veikloje.

1977 05 23 mirė New Port Richey, Floridoje, palaidotas Šv. Kapo kapinėse.

Žmona – Stasė Volungevičiūtė, posūnis – Vincas.Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1939),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005, 170 psl.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis