Mykolas Leonaitis (Leončikas)
Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1904-1948


Kpt. Mykolas Leonaitis (Leončikas) gimė 1904 m. kovo 25 d. Juodeliškių k., Seinų aps. Mokėsi Juodeliškių pradžios mokykloje, o ją baigęs - Seinų „Žiburio" gimnazijoje.

1925 m. rugsėjo 17 d. baigė Karo mokyklos VII laidą, pakeltas į leitenantus ir paskirtas tarnauti į 9-ąjį pėstininkų pulką.

1926 m. perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į Mokomąją eskadrilę.

1927 m. baigė Aukštųjų karininkų kursų Aviacijos skyriaus I laidą.

1928 m. lapkričio 7 d. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1932 m. vasario 13 d. Respublikos Prezidento aktu Nr. 130 pakeltas į kapitonus. Skraidymo pratimų metu 1932 m. patyrė avariją ir buvo sužeistas. Pasveikęs buvo perkeltas tarnauti į Zoknių įgulą, apie 1934 m. tarnavo 4-ojoje eskadrilėje. Tarnybos metu teko tvarkyti aviacijos karininkų taupomąją kasą, dalyvauti tarnybinėse komandiruotėse, laikinai vykdyti eskadrilės, grupės vado pareigas. Aviacijos štabe ėjo I ir III skyriaus viršininko pareigas.

1939 m. pavardę Leončikas pakeitė į pavardę Leonaitis. Sovietinei kariuomenei okupuojant Lietuvą, tarnavo 2-ojoje (žvalgybos) eskadrilėje.

Nuo 1940 m. spalio 1 d. ėjo I (žvalgybos) grupės žinių karininko pareigas. Karo aviacijoje skraidė 825 val. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. rugpjūčio 25 d. išleistas į atsargą be teisės užimti vadovaujančias pareigas. Apsigyveno savo ūkyje, Prienų vls., Linksmakalnyje, prie Išlaužo. Vengdamas enkavedistų persekiojimų, slapstėsi pas kaimynus ir slaptavietėse.

1941 m. prasidėjus karui, partizanavo. Vokiečių okupacijos metais dirbo fabriko vedėju Vilijampolėje, Kaune.

1944 m. liepos pirmomis dienomis Leonaitis su šeima atsidūrė Vokietijoje ir laikinai apsistojo Drezdene. Laimingai pavykus išvengti bombardavimų ir persikėlus į Kemp-teną, Bavarijoje, likimas atskyrė M. Leonaitį nuo šeimos.

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 1948 m. kovo 29 d. Palaidotas Vokietijoje, netoli Heidelbergo, Vislocho katalikų kapinėse.

APDOVANOTAS:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 12 30).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis