Karalius Vincas
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas
1902 - 1981


1902 03 10 Briedžių k., Šakių vls. ir aps. gimė Karalius Vincas.

1925 09 10 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1928 09 08 baigus Karo mokyklą (X laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko jaun. karininku.

1930 10 29 perkeltas į Karo aviaciją.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

Iki 1932 05 01 lakūnas mokinys.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida).

1932 11 21 pakeltas į leitenantus.

1935 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas ir paskirtas Į 4 eskadrilę.

1937 11 23 pakeltas į kapitonus.

1938 11 23 – 1939 04 05 tobulinosi administracijos karininkų kursuose (III laida).

1939 09 18 perkeltas Į 3 eskadrilę. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 4 eskadrilės vado pavaduotoju.

Iki 1940 06 15 Vincas Karalius Karo aviacijoje skraidė 526 val. 25 min.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metais Šakių aps. policijos v-kas.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV.

1981 06 17 mirė Čikagoje.

Žmona – Ona Judickaitė, duktė – Dalija Teresė (1936), sūnus – Algis.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1940).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis