Leonardo Pesecko genealogija

NERIJUS KORBUTAS


Rašant karininko biografijos tarnybos dalį, dažną kartą tereikia susirasti archyve tarnybos lapus, o ten, iš kruopščiai vestų dokumentų išsirinkti svarbesnius faktus ir datas. Tačiau, norint pažvelgti į žmogaus civilinį gyvenimą, jo šeimą ir gimines - viskas truputį sudėtingiau...
Panoręs patyrinėti Leonardo Pesecko genealogiją - galima sakyti, pradėjau nuo balto popieriaus lapo, kuriame buvo vardas, pavardė, gimimo data ir vieta...
Bažnytinių metrikų, gyventojų surašymo knygos Lietuvoje, kita archyvinė medžiaga, ir taip, po truputį - artimųjų ratas plėtėsi, pildėsi, o didžioji dalis veiksmo pamažu persikėlė į JAV. Ten jau kiti archyvai, įvairios duomenų bazės ir nesibaigiantys rebusai. Dalį jų išpyniau, dalį tik dalinai, tad nevadinu šio darbo užbaigtu - neabejoju, kad kasmet vis atviresni įvairūs archyvai ir duombazės leis pataisyti, papildyti šį straipsnį. Taip pat labai tikiuosi ir skaitytojų pagalbos, pastabų ir komentarų. Kviečiu paskaityti!


• • • •

Aviacijos pulkininkas leitenantas LEONARDAS PESECKAS gimė 1899 m. rugsėjo 15 d. Remeikių kaime, Vabalninko valsčiuje, Biržų apskrityje, dab. Biržų raj. sav. Mokėsi Vilniaus realinėje gimnazijoje. 1919 m. sausio 21 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. Netrukus atsidūrė AVIACIJOJE. Baigė Karo aviacijos mokyklos I laidą, dalyvavo nepriklausomybės kovose. Iki išėjimo į atsargą 1938 m. padarė stulbinamą karjerą. Kad nereiktų perrašinėti tarnybos lapų - tiesiog perskaitykite Leonardo Pesecko biografiją.
Per tarnybos metus patyrė sudėtingų išgyvenimų. Ne kartą žiūrėjo mirčiai į akis, o ypatingai sunkiai susižeidė 1928m. rugsėjo 21 d. ore užsidegus lėktuvui, 1931 m. tragiškai žuvo žmona. Išėjęs į atsargą iki 1940 m. dirbo Prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, vėliau įvairiose verslo įmonėse. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1949 su dukra Rimute emigravo į JAV, apsistojo pas brolį Alfonsą (Alfred Paskey) . Dirbo Ford gamyklose Detroite, išėjęs į pensiją gyveno Čikagoje pas sūnų Vytautą. Priklausė Amerikos lietuvių aeroklubui, parašė prisiminimus. Nugyveno nelengvą, bet gražų ir prasmingą gyvenimą.
Mirė 1976 m. gegužės 29 d. Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių tautinėse kapinėse. (žiūr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 pav.)


LEONARDO PESECKO TĖVAI, SENELIAI, KITI ARTIMI GIMINĖS:


Leonardo Pesecko tėvas Stanislovas Peseckas gimė 1861 m. balandžio 23 d. Remeikių kaime, Vabalninko parapijoje, ūkininkų Adomo ir Elžbietos Janulionytės Peseckų šeimoje. Informacijos apie Stanislovą Pesecką išliko labai nedaug. Rastas 1861 m. gimimo įrašas Vabalninko bažnyčioje, 1892 m. priešsantuokinių apklausų protokolas, 1898 m. Vabalninko parapijos gyventojų surašymo duomenimis gyveno su žmona Emilija ir vaikais Adele ir Bronislovu, sykiu su tėvais bei broliu Steponu Remeikiuose. Toliau gyvenimo istorija gana miglota. 1911 m. aptiktas pėdsakas Amerikoje , tačiau 1921 m. Leonardo Pesecko anketoje Lietuvos Kariuomenėje grafoje "Artimiausias giminaitis" nurodytas tėvas ir jo adresas Remeikių kaime. Tuomet žinios nutrūksta ir vėl aptinkame Stanislovą Pesecką tik 1937 m. gegužės 6 d. Įsakyme Karo aviacijai Nr. 28 kuriame pažymima, kad pulk. ltn. Leonardas Peseckas iš savo algos išlaiko tėvą Stasį 76 m. amžiaus ir sykiu su juo gyvena Fredoje, Kaune. Tolimesnis likimas neaiškus, nepavyko nustatyti mirties datos ir palaidojimo vietos. (žiūr. 9, 10, 11, 12, 13 pav.)

Be Stanislovo, Peseckų šeimoje būta ir daugiau vaikų:

Magdalena, gim. apie 1860 m., 1879 m. birželio 24 d. ištekėjo už Juozapo Mikšio iš Natiškių, Vabalninko parapijos (g. 1844 m. sausio 14 d.). Pavyko nustatyti 3 jų vaikus: Emilija Mikšytė - Musteikienė g. apie 1884 , Ona Mikšytė - Klasčiuvienė g. apie 1889 ir Elžbieta Mikšytė - Aukštikalnienė g. apie 1894. Magdalena Peseckaitė Mikšienė mirė 1934 m. liepos 6 d. Jos vyras Juozapas mirė 1917 m. vasario 5 d. Abu palaidoti Vabalninko kapinėse. (žiūr. 14, 15 pav.)

Steponas g. apie 1866 m. , 1911 m. vedė Magdaleną Rastauskaitę iš Čypėnų, turėjo sūnų Adolfą, mirė 1920 m. rugsėjo 9 d. (žiūr. 16, 17 pav.)

Jonas - ilgą laiką apie jį nepavyko jokių duomenų, išskyrus tai kad įrašytas tėvų mirties įrašuose bažnytinėse knygose, tačiau laivo "Patricia" atplaukusio iš Hamburgo į Niujorką 1902 m. balandžio 26 d. keleivių sąrašuose rastas Jons Piasezki iš Remeikių suteikė pagrindo ieškoti Jono gyvenimo istorijos būtent Amerikoje. Nepavyko rasti Jono Pesecko krikšto įrašo bažnytinėse knygose, tačiau įvairiuose vėlesniuose dokumentuose minimas amžius leidžia spėti, kad gimė apie 1876 m. Buvo vedęs Emiliją Katkutę (Katkevičiūtę) (g. 1888 m. gegužės 5 d. - m. 1967 m. spalio 1 d.) Turėjo 4 sūnus: Antonio g. apie 1907 m. , John g. 1908 m. gruodžio 5 d. - m. 1909 m. liepos 3 d., Paul g. apie 1911 m. ir Stanley g. apie 1914 m.
Jonas Peseckas su šeima gyveno Pittsburg'e, Pensilvanijos valst. JAV, dirbo metalo pramonėje. Mirė 1938 m. balandžio 25 d. Abu su žmona palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse (Saint Casimir Cemetery) Baldwin'o miestelyje, šalia Pittsburgo, JAV. (žiūr. 18, 19, 20, 21, 22 pav.)

Leonardo Pesecko tėvo pusės senelis Adomas Peseckas g. apie 1829, sulaukęs 88 m. mirė 1917 m. rugsėjo 3 d.(žiūr. 24 pav.), močiutė Elžbieta Janulionytė g. apie 1835, mirė 1915 m. gegužės 11 d. sulaukusi 80 metų (žiūr. 23pav.). Abu palaidoti Vabalninko kapinėse.

Apie karo lakūno Leonardo Pesecko gimtinės Remeikiuose įamžinimą nepavyko rasti jokių duomenų, tačiau 2018 m. rugpjūčio 15 d. Vabalninko Žolinės aikštėje atidengta atminimo lenta Vabalninko krašto savanoriams atminti, kurioje greta kitų Lietuvą gynusiųjų - ir L.Pesecko vardas.


Leonardo Pesecko motina Emilija Petrulytė gimė 1871 m. liepos 13 d. Kateliškių kaime, Panevėžio apskrityje, dabartiniame Biržų rajone netoli Vabalninko, pasiturinčių ūkininkų valdžiusių 30 ha žemės, Juozapo ir Izabelės Petrulių šeimoje.
Bandymas atsekti Leonardo motinos Emilijos gyvenimo kelią buvo pilnas netikėtų ir kartais net neįtikėtinų faktų. Lietuviškoji paieškų dalis buvo kukli: 1871 m. krikšto įrašas Vabalninko bažnyčioje, 1892 m. priešsantuokinių apklausų protokolas , 1898 m. Vabalninko parapijos gyventojų surašymo duomenimis gyveno pas uošvius Remeikiuose, vaikų gimimai ir mirtys. Tuomet veiksmas persikėlė už Atlanto. Vienas svarbiausių dokumentų padėjusių sudėlioti faktus į vietas - atrastas laivo "Franconia" 1911 m. spalio 10 d. atplaukusio iš Liverpulio į Bostoną JAV keleivių sąrašas. Jame įrašyta, kad Emilija Peseckienė iš Remeikių su dviem vaikais Bronislovu ir Alfonsu atvyko į JAV pas vyrą Stanislovą. (Iš čia ir atsirado Stanislovo pėdsakas Amerikoje, tačiau jokių kitų dokumentų patvirtinančių Leonardo tėvo buvimą Amerikoje rasti nepavyko... )
Emilija su sūnumis apsigyveno Detroite. Pakeitė vardus ir pavardę, tapo atitinkamai Amelia Paskey, Robert Paskey (Bronislovas) ir Alfred Paskey (Alfonsas) Neaiškūs sumetimai, tačiau 1920 m. surašymo duomenis save nurodė kaip 40 metų amžiaus našlę. 1921 m. sausio 21 d. Detroite ištekėjo už James Sabatas, tapo Amelia Sabatas. 1924 m. pavasarį išsiskyrė. Ir šioje vietoje vėl pėdsakai Lietuvoje - 1924, 1925 ir 1926 m. vyr. ltn. Leonardo Pesecko atestacijose grafoje "Šeimyninė padėtis" yra pažymėta ir tai, kad "užlaiko motiną". 1928 m. vėl pėdsakas Amerikoje - natūralizacijos dokumentuose Amelia Sabatas save nurodo kaip išsiskyrusią, Vabalninke 1880 m. birželio 30 d. gimusią. 1930 m. surašymo duomenimis gyveno Detroite su sūnumi Bronislovu (Robert Paskey) , 1940 m. su sūnumi Alfonsu (Alfred Paskey) . 1937 m. mirus Emilijos motinai Izabelei Petrulienei mirties įraše Vabalninko bažnyčios mirties registracijų knygoje greta kitų vaikų pažymėta ir vyriausioji Petrulių duktė "Emilė 70 metų" 1940 m. Detroito gyventojų surašymo knyga buvo paskutinė vieta kurioje pavyko aptikti Emilijos Petrulytės - Peseckienės - Sabatas pėdsaką. Lieka neaišku kada ir kur mirė, bei kur palaidota. (žiūr. 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43 pav.)

Be Emilijos, Petrulių šeimoje dar buvo sesuo Adelė, gimusi 1876 m. spalio 20 d., kita sesuo Ona gimė 1882 rugsėjo 17 d. o mirė vos po savaitės -1882 rugsėjo 29 d. Broliai: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Vasario 16-os akto signataras, kunigas Alfonsas Petrulis g. 1873 rugpjūčio 4 d. - m. 1928 m. birželio 28 d. Musninkuose, Ukmergės apskrityje, ten ir palaidotas, brolis Boleslovas g. 1879 m. sausio 31 d., ir brolis Vytautas Petrulis - Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas, finansų, prekybos ir pramonės ministras, Seimo narys, lito tėvas, gimęs 1890 m. vasario 6 d., sušaudytas 1941 m. gruodžio 3 d. Uchtos apylinkėse, Komija, Rusijoje. (žiūr. 37, 38, 39, 40, 41 pav.)

Skirtingai, nei apie plačiai visuomenėje žinomus brolius Alfonsą ir Vytautą, apie Emilijos Petrulytės sesers Adelės ir brolio Boleslovo gyvenimą žinoma labai nedaug. Žinoma, kad Adelė Petrulytė ištekėjo už Balsevičiaus, o Boleslovas buvo vedęs Prancišką Matulytę. (žiūr. 35 pav.)

Emilijos Petrulytės Peseckienės tėvai (Leonardo Pesecko seneliai, motinos pusės): Juozapas Petrulis g. apie 1834 - m. apie 1900 m.
Izabelė Jankevičiūtė Petrulienė g. apie 1852 - m. 1937 m. balandžio 5 d. Julijanavos dvare, palaidota Vabalninko kapinėse. (žiūr. 36, 42, 43 pav.)
Petrulių sodybos vietoje pastatai neišlikę, nugriauti XX a. 9-tame deš. melioracijos metu, teritorija dabar apaugusi medžiais ir krūmais, dalis dirvonuoja, stovi akmeninis kryžius, 1998 m. pastatytas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ženklas, o 1999 m. - paminklinis akmuo, informuojantis, kad čia buvo Alfonso ir Vytauto Petrulių gimtinė. (žiūr. 46 pav.)


LEONARDO PESECKO BROLIAI, SESERYS:


Leonardo Pesecko tėvai Stanislovas Peseckas ir Emilija Petrulytė susituokė 1892 m. pabaigoje. Šis sąrašas vaikų gali būti nepilnas, bet šiuo metu nustatyti šie Leonardo Pesecko broliai ir seserys:
Sesuo Adelė PeseckaitėAdelė Peseckaitė
g. 1893 m. rugsėjo 19 d. - m. 1984 m. balandžio 4 d.
Leonardas Peseckas apie seserį Adelę yra epizodiškai užsiminęs savo atsiminimuose, kuriuose rašoma, kad sesuo atvykusi iš Vilniaus (kuriame dirbo lietuvių vaikų darželio auklėtoja) į Aukštadvarį ( kur Leonardas mokytojavo) atvežė jam balną... Tai ir buvo visos žinios apie Adelę Peseckaitę. Ilgą laiką nepavyko rasti jokių užuominų apie tolimesnį jos gyvenimą, tačiau visai netikėtai Amerikos archyvuose pavyko užčiuopti siūlo galą ir išsivyniojo gan nemažai biografinių faktų. Gimė kaip ir kiti Peseckų vaikai - Remeikiuose, vėliau gyveno Vilniuje. 1924 m. gegužės 3 d. ištekėjo už Johannes von Berg, tapo Adele von Berg. Apsigyveno Berlyne. Netrukus po vestuvių Johannes iš Hamburgo išplaukė į Niujorką, ir jau tų pačių metų birželio 20 d. buvo JAV. Adelė liko Berlyne dar pusantrų metų - iki 1925 m. gruodžio 31 d. kuomet iš Šerburgo Prancūzijoje atplaukė į Niujorką. Apsigyveno su vyru Detroite. Santuoka truko neilgai - iki 1926 m. birželio mėn. kuomet buvo paduotas skyrybų prašymas. Pora išskirta 1927 m. lapkričio 30 d. Bendrų vaikų neturėjo.
Johannes von Berg - Šiauliuose 1893 m. vasario 9 d. gimęs vokietis. Profesija - gydytojas - chirurgas. Natūralizacijos dokumentuose nurodo, kad iki emigracijos į JAV pagrindinė gyvenamoji vieta buvo Šiauliai. Tuoj po skyrybų su Adele - 1928 m. kovo 6 d. vedė vokietę Elizabeth Vogelmann, susilaukė vaikų, gyveno Detroite. Buvo žinomas vardais Jonas Berg, Johannes Vonberg. Mirė 1970 m. kovo mėn.
Toliau Adelės Peseckaitės - von Berg pėdsakus pavyko užtikti jau Niujorke, kur ji 1932 m. spalio 15 d. ištekėjo už Alex Batalin. Apie bendrus vaikus duomenų rasti nepavyko.
Alexis Alexander Batalin gimė 1892 m. kovo 9 d. Sibire, Rusijoje. Į Ameriką atvyko 1923 m. sausio 3 d. Nuo to laiko visą gyvenimą gyveno Niujorke. Profesija - dailininkas. Mirė 1966 m. vasario mėn.
Adelė Peseckaitė - Batalienė mirė 1984 m. balandžio 4 d. Putnam miestelyje, Konektikuto valstijoje. Palaidota Putnamo Gate of Heaven kapinėse. (žiūr. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 pav.)

Alfonsas Peseckas (pirmasis) g. 1894 m. pabaigoje - m. 1895 m. birželio 15 d. (mirė 6 mėnesių) (žiūr. 55 pav.)

Bronislovas Peseckas g. 1897 m. kovo 10 d. - m. 1979 m. birželio 20 d, Apie šį Leonardo brolį taip pat ilgai nepavyko rasti jokių duomenų išskyrus jo gimimo metriką. Tačiau, atrastas laivo "Franconia" 1911 m. spalio 10 d. atplaukusio iš Liverpulio į Bostoną JAV keleivių sąrašas padėjo išpainioti ir šį mazgą. Bronislovas, kaip ir brolis Alfonsas bei motina Emilija apsigyveno Detroite, pasikeitė vardą į Robert Paskey. 1919 m. lapkričio 1 d. vedė vokiečių kilmės Theresa Miller. 1920 m. surašymo duomenimis gyveno vienuose namuose su motina, broliu Alfonsu ir žmona , 1930 m. surašymo duomenimis gyveno su motina, žmona ir sūnumi Robertu jaun. gimusiu 1925 m. metais. Dirbo automobilių gamybos pramonėje. Mirė 1979 m. birželio 20 d. Detroite. (žiūr. 56, 57, pav.)

Pranciška Peseckaitė g. 1901 m. rugpjūčio 1 d. - m. 1902 m. vasario 16 d. (mirė 7 mėnesių) (žiūr. 58, 59 pav.)

Alfonsas Peseckas (antrasis) g. 1903 m. liepos 16 d. - m. 1974 gegužės 26 d.
Būtent šis Leonardo Pesecko brolis (radus vardo keitimo kortelę į Alfred Paskey) ir buvo tas raktažodis padėjęs atsekti šeimos emigracijos į JAV kelią. Kaip ir motina bei brolis Bronislovas (Robert Paskey) į JAV atvyko 1911 m. spalio 10 d. 1920 m. surašymo duomenimis gyveno vienuose namuose Detroite su motina, broliu Bronislovu (Robert Paskey) ir jo žmona Theresa. 1927 m. rugsėjo 3 d. Ohajo valstijoje vedė amerikietę Ruth Marie Wilke (g. 1904 m. - m. 1978 m.). Išsiskyrė 1946 m. sausio 23 d. Apie vaikus duomenų nepavyko rasti.
Alfonsas (Alfred Paskey ) 1940 m. surašymo duomenimis gyveno dviese su motina Detroite. Dirbo automobilių gamybos pramonėje. Mirė 1974 m. gegužės 26 d. (žiūr. 60, 61, 62 pav.)


LEONARDO PESECKO SANTUOKOS:


1. Santuoka su Ona Drąseikaite (taip nurodyta santuokos įraše, bet kartais rašoma Dronseikaitė, Dranseikaitė) (g. 1902 m. kovo 2 d. Šiauliuose - m. 1931 m. birželio 15 d. Kaune) , Malvinos Drąseikaitės dukra Vytauto bažnyčioje Kaune 1923 m. vasario 10 d.
Santuoka truko 8-erius metus - 1931 m. birželį Ona Peseckienė nusišovė, našlaičiais liko du vaikai: Vytautas ir Rimutė. Plačiau apie šią visą Kauną sukrėtusią nelaimę skaitykite P.Poškaus straipsnyje "Kruvina drama Aukštojoje Fredoje" (žiūr. 63, 64, 65 pav.)

2. Santuoka su Jadvyga Ščiukaite (g. 1919 m. birželio 1 d. Rokiškyje - m. 2001 sausio 22 d. Floridoje, JAV.) Antano Ščiukos ir Kamilės Jusevičiūtės dukra, 1938 m. birželio 23 d. Rokiškio bažnyčioje.

Perkeltųjų asmenų (displaced persons - DP) sąrašuose vakarų Europoje L. Pesecko, dukros Rimutės Peseckaitės ir Jadvygos Peseckienės pavardės dar rikiuojasi drauge, o štai laivo "Gen. Heintzelman" keleivių sąrašuose Jadvygos šalia Leonardo jau nematyti. Iš Bremerhaven'o į Boston'ą Jungtinėse Amerikos Valstijose Leonardas 1949 m. keliavo tik su dukra Rimute.

Leonardo ir Jadvygos keliai išsiskyrė dar iki Amerikos. JAV J.Peseckienė pasiekė 1952 m. rugsėjo mėn. , vėliau bent keletą kartų keitė pavardę. Iš J. Peseckienės 1956 m. liepos mėn. tapo J.Paskey, vėliau 1961 m. balandžio mėn. - J.Peck. Mirė 2001 m. sausio 22 d. Floridoje, JAV .
Bendrų vaikų Leonardas ir Jadvyga Peseckai neturėjo. (žiūr. 2, 3, 66, pav.)


LEONARDO PESECKO VAIKAI IR VAIKAIČIAI:


Vytautas Peseckas, gimęs 1923 m. lapkričio 5 d. - miręs 2015 m. birželio 25 d.
Leonardo ir Onos Peseckų sūnus Vytautas gimė Kaune, augo A. Fredoje, karo aviacijos rajone. Anksti susidomėjo aviacija, tapo sklandytoju. Pradinį mokslą baigė Šiauliuose, vidurinį - Kaune. Studijavo žurnalistiką, ekonomiką, architektūrą Vilniaus (1942-1943 m.), Vienos (Austrijoje, 1943 m.), Miuncheno ir Erlangeno (Vokietijoje, 1945-1947 m.), Toronto (Kanadoje, 1952 m.) universitetuose.
Vytautas Peseckas - ypatingai turtingos biografijos asmenybė, galybės įvairių projektų sumanytojas, rėmėjas ir įgyvendintojas, todėl tiesiog paskaitykite jo CURRICULUM VITAE
2007 metais Remigijus Naužemys (1940 08 04 – 2016 12 24) išleido knygą „Vytautas Peseckas"
1948 m. lapkričio 13 d. V.Peseckas vedė Janiną Dibulskytę.
Janina gimė 1924 m. birželio 26 d. pasiturinčių ūkininkų šeimoje Paežerės kaime, prie Telšių. Telšiuose baigė gimnaziją, vėliau studijavo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje. 1944 m. vasarą, su motina ir seserimis pasitraukė į Vokietiją. Po karo studijavo Bonos universitete. 1947 m. rugsėjį emigravo į Kanadą. Toronte dirbo ligoninėje, tame mieste ir sutiko Vytautą. Mirė 2020 m. sausio 22 d.
Vytauto ir Janinos Peseckų santuokoje gimė dvi dukros: 1950 m. sausio 23 d. - Audra, o 1954 m. gruodžio 15 d. - Neringa.
Audra gyvena Toronte, gydytoja, universiteto dėstytoja. Užaugino du vaikus: Saviją ir Joną. Neringa - architektė, gyvena New Buffalo, Mičigano valst. JAV.
1958 m. birželio 21 d. Vytautas ir Janina Peseckai su abiejomis dukromis emigravo į JAV, įsikūrė Čikagoje. kur Vytautas dirbo architektu, puoselėjo Lietuvos aviacijos sportą ir istoriją. 1989 m. gegužę Vytautui Peseckui išėjus į pensiją kartu su žmona apsigyveno prie Mičigano ežero Beverly Shores miestelyje, Indianos valstijoje. Ten ir gyveno iki pat mirties 2015 m. birželio 25 d. (žiūr. 1, 2, 3, 67, 68, 69, 70, 73 pav.)


Rimutė Peseckaitė Augustaitienė gimusi 1925 m. sausio 6 d. Kaune.
Kartu su tėvu Leonardu Pesecku, pamote Jadvyga ir močiute Malvina Drąseikaite 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. pasiekė JAV.
Ištekėjo 1951 m. gegužės 12 d. Dearborn, Wayne, Michigan, JAV.
Vyras Jurgis Augustaitis (George Augustaitis) gimęs 1927 m. balandžio 22 d. - miręs 1991 m. vasario 3 d. Palaidotas Oakgrove Cemetery Washtenaw County, Michigan, JAV
Sūnūs: Jurgis (George) g. 1952 m. lapkričio 26 d. ir Henrikas (Henry) g. 1964 m. birželio 18 d.
Augustaičių šeima gyveno Ann Arbor mieste, Mičigano valstijoje, JAV. Šeima valdė automobilių prekybos įmonę Apollo Lincoln Mercury Inc. Mirus Rimutės Peseckaitės Augustaitienės vyrui Jurgiui - verslą perėmė sūnūs. (žiūr. 1, 4, 71, 72 pav.)DOKUMENTAI IR FOTOGRAFIJOSLEONARDAS PESECKAS
1 pav. Leonardo Pesecko šeima Šeinfelde, 1947 m. Iš kairės: Leonardas Peseckas, Rimutė Peseckaitė, Malvina Drąseikaitė (Rimutės ir Vytauto močiutė motinos pusės), Vytautas Peseckas.
(Fotografija iš knygos R.Naužemys "Vytautas Peseckas" )
2 pav. Leonardo Pesecko šeima DP sąrašuose.
(Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947 ancentry.com)
3 pav. Leonardo Pesecko šeima DP sąrašuose.
(Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947 ancentry.com)
4 pav.Leonardas Peseckas su dukra Rimute laivo "Gen. Heintzelman" 1949 m. liepos 22 d. atplaukusio iš Iš Bremerhaven'o į Boston'ą Jungtinėse Amerikos Valstijose keleivių sąrašuose.
(Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963 Passenger List ancentry.com)
5 pav. Leonardo Pesecko imigracinė kortelė 1949 m..
Joje pažymima, kad atvyksta pas Alfred Paskey (brolį).
(Detroit Border Crossings and Passenger and Crew Lists, 1905-1963 ancentry.com)
6 pav. Leonardas Peseckas apie 1966 m.
(Lietuvos aviacijos muziejaus nuotr.)
7 pav. Amerikos lietuvių aeroklubo nariai 1968 m. Leonardas Peseckas sėdi centre.
(Lietuvos aviacijos muziejaus nuotr.)
8 pav. Leonardo Pesecko - Amerikos lietuvių aeroklubo nario sertifikatas.
(Lietuvos aviacijos muziejaus rinkinys)♦ ♦ ♦ ♦ ♦


LEONARDO PESECKO TĖVAI, SENELIAI, KITI ARTIMI GIMINĖS:
9 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo Pesecko krikšto įrašas
(Vabalninko RKB krikšto metrikų knyga 1861 m. LVIA)
10 pav. Peseckų šeima 1898 m. Adomas Peseckas, jo žmona Elžbieta. Sūnūs: 1. Stanislovas, jo žmona Emilija, jų vaikai: Bronislovas ir Adelė. 2. Steponas ir du samdomi ūkio darbininkai.
(Vabalninko RKB parapijiečių sąrašas 1898m. LVIA)

11 pav. Stanislovo Pesecko ir Emilijos Petrulytės priešsantuokinės apklausos protokolas
1892 lapkričio 23 d.
Pastaba: klaidingai nurodyta Stanislovo Pesecko motinos mergautinė pavardė.
(Vabalninko RKB priešsantuokinių apklausų knyga 1890-1896 LVIA)

12 pav. 1921 m. Leonardo Pesecko anketoje Lietuvos Kariuomenėje grafoje "Artimiausias giminaitis" nurodytas tėvas ir jo adresas Remeikių kaime.
(LCVA)
13 pav.1937 m. gegužės 6 d. Įsakyme Karo aviacijai Nr. 28 pažymima, kad pulk. ltn. Leonardas Peseckas iš savo algos išlaiko tėvą Stasį 76 m. amžiaus ir sykiu su juo gyvena Fredoje, Kaune.
(1937 m. Įsakymai Karo aviacijai LCVA)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
14 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo vyriausiosios sesers Magdalenos Peseckaitės santuoka su
Juozapu Mikšiu 1879 m. birželio 24 d.
(Vabalninko RKB santuokos metrikų knyga. 1875-1886 LVIA)
15 pav.Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo vyriausiosios sesers Magdalenos Peseckaitės Mikšienės mirtis
1934 m. liepos 6 d.
(Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
16 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo brolio Stepono Pesecko ir Magdalenos Rastauskaitės priešsantuokinės apklausos protokolas 1911 m. vasario 14 d.
(Vabalninko RKB priešsantuokinių apklausų knyga. 1909-1919 LVIA)

17 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo brolio Stepono Pesecko mirtis 1920 m.
(Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
18 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo brolis Jonas Peseckas laivo "Patricia"
atplaukusio iš Europos į JAV keleivių sąrašuose 1902 m. balandžio 26 d.
(Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 ancentry.com)
19 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo brolio Jono Pesecko šeima Pittsburgo surašymo knygose 1930 m.
(1930 United States Federal Census ancentry.com)
20 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo brolio Jono Pesecko mirties liudijimas
1938 m. balandžio 25 d.
(Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1967 ancentry.com)
21 pav.Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo brolio Jono Pesecko žmonos
Emilijos mirties liudijimas 1967 m. spalio 1 d.
(Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1967 ancentry.com)
22 pav. Jono ir Emilijos Peseckų paminklinis akmuo Šv. Kazimiero kapinėse (Saint Casimir Cemetery) Baldwin'o miestelyje, šalia Pittsburgo, JAV.
(Foto: findagrave.com)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
23 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo motinos Elžbietos Janulionytės Peseckienės
mirties įrašas Vabalninko RKB knygose 1915 m. gegužės 11 d.
(Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)
24 pav. Leonardo Pesecko tėvo Stanislovo tėvo Adomo Pesecko
mirties įrašas Vabalninko RKB knygose 1917 m. rugsėjo 3 d.
(Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
25 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos Petrulytės krikšto įrašas 1871 m. liepos 13 d.
(Vabalninko RKB gimimo metrikų knyga 1866-1874 LVIA )

26 pav. Emilija Peseckienė su sūnumis Bronislovu ir Alfonsu laivo "Franconia" 1911 m. spalio 10 d. atplaukusio iš Liverpulio į Bostoną JAV keleivių sąrašuose
(Massachusetts, Boston Passenger Lists, 1891-1943 familysearch.org)

27 pav. Laivo "Franconia", kuriuo 1911 m. spalio 10 d. iš Liverpulio į Bostoną JAV atplaukė Emilija Peseckienė su dviem sūnumis keleivių sąrašuose nurodoma, kad Emilija Peseckienė atplaukė pas vyrą Stanislovą.
(Massachusetts, Boston Passenger Lists, 1891-1943 familysearch.org)

28 pav. Emilija Peseckienė, jau Amelia Paskey 1920 m. surašymo duomenimis gyveno kartu su sūnumis Bronislovu (Robert Paskey) ir jo žmona Theresa, bei Alfonsu (Alfred Paskey) Detroite
((1920 United States Federal Census familysearch.org)
29 pav. Emilijos Petrulytės Peseckienės santuoka su James Sabatas 1921 m. sausio 21 d. Detroite
(Michigan, Marriage Records, 1867-1952 ancentry.com)
30 pav. Emilijos Sabatas ir James Sabatas skyrybos 1924 m.
(Michigan, Divorce Records, 1897-1952 ancentry.com)

31 pav. 1924, 1925 ir 1926 m. Leonardo Pesecko atestacijose nurodoma, kad "užlaiko motiną".
(LCVA)
32 pav. Amelia Sabates natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(Michigan, Federal Naturalization Records, 1887-1931 ancentry.com)
33 pav. Leonardo Pesecko motina 1930 m. . surašymo duomenimis gyveno su sūnumi Bronislovu (Robert Paskey) Detroite.
(1930 United States Federal Census ancentry.com)
34 pav. Leonardo Pesecko motina 1940 m. surašymo duomenimis gyveno su sūnumi
Alfonsu (Alfred Paskey) Detroite.
(1940 United States Federal Census ancentry.com)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
35 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos Petrulytės Peseckienės brolio Boleslovo Petrulio vestuvės. Emilija - antroje eilėje antra iš kairės (šviesiais rūbais), toliau brolis kunigas Alfonsas Petrulis, jaunieji Pranciška ir Boleslovas Petruliai, septinta sesuo Adelė Balsevičienė. Tai kol kas vienintelė aptikta fotografija kurioje užfiksuota Emilija Petrulytė Peseckienė. Apie 1906 m.
(Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr.)
36 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos Petrulytės šeima, iš kairės motina, brolis Vytautas Petrulis, tėvas Juozapas Petrulis. Stovi Boleslovas ir Alfonsas Petruliai, apie 1900 m.
(Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr. )
37 pav.Leonardo Pesecko motinos Emilijos sesers Adelės Petrulytės krikštas 1876 m. spalio 20 d.
(Vabalninko RKB gimimo metrikų knyga. 1874-1882 LVIA)

38 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos sesers Onos Petrulytės krikštas 1882 m. rugsėjo 17 d. (aukščiau) ir mirtis 1882 rugsėjo 29 d. (žemiau)
(Vabalninko RKB gimimo metrikų knyga. 1882-1888 LVIA
Vabalninko RKB mirties metrikų knyga. 1881-1894 LVIA)
39 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos brolio Alfonso Petrulio krikštas 1873 rugpjūčio 4 d.
( Vabalninko RKB gimimo metrikų knyga 1874-1882 LVIA)
40 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos brolio Boleslovo Petrulio krikštas 1879 m. sausio 31 d.
(Vabalninko RKB gimimo metrikų knyga 1874-1882 LVIA)
41 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos brolio Vytauto Petrulio krikštas 1890 m. vasario 6 d.
(Vabalninko RKB gimimo metrikų knyga 1888-1894 LVIA)42 pav. Izabelė Jankevičiūtė Petrulienė
(Fotografija iš geni.com)
43 pav. Leonardo Pesecko močiutės (motinos pusės) Izabelės Jankevičiūtės Petrulienės
mirtes įrašas 1937 m. balandžio 5 d.
( Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)
44 pav. Leonardo Pesecko motinos Emilijos Petrulytės šeima. Viduryje – motina Izabelė Petruliene, šalia brolienė Ona Petrulienė, už jos broliai Alfonsas ir Vytautas Petruliai. XX a. 3 deš.
(Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotr.)
45 pav. Juozapo ir Izabelės Petrulių šeimos iš Kateliškių km. Vabalninko parapijos sudėtis 1898 m.
( Vabalninko parapijiečių sąrašas 1898 m. LVIA)


46 pav. Petrulių gimtinė Kateliškių km. Vabalninko sen. Biržų r. sav.
(Foto iš kvr.kpd.lt)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦LEONARDO PESECKO BROLIAI, SESERYS:
47 pav. Leonardo Pesesecko sesers Adelės Peseckaitės krikštas 1893 m. rugsėjo 19 d.
(Vabalninko RKB gimimo metrikų knyga 1888-1894 LVIA )
48 pav. Leonardo Pesesecko sesuo Adelė laivo 1925 m. gruodžio 31 d. iš Šerburgo Prancūzijoje
atplaukusio į Niujorką sąrašuose.
( New York, New York Passenger and Crew Lists, 1909, 1925-1957 familysearch.org)
49 pav. Leonardo Pesesecko sesers Adelės Peseckaitės Von Berg skyrybos su
Johannes Von Berg 1927 m.
(Michigan, Divorce Records, 1897-1952 ancentry.com )
50 pav. Leonardo Pesesecko sesers Adelės natūralizacijos dokumentų fragmentas.
( Michigan, Federal Naturalization Records, 1887-1931 ancentry.com)
51 pav. Leonardo Pesesecko sesers Adelės natūralizacijos dokumentų fragmentas.
( New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1943 ancentry.com )
52 pav. Leonardo Pesesecko sesers Adelės 1-ojo vyro Johannes Von Berg natūralizacijos dokumentai.
( Michigan, Federal Naturalization Records, 1887-1931 ancentry.com)
53 pav.Leonardo Pesesecko sesers Adelės 2-ojo vyro Alex Batalin natūralizacijos dokumentai.
(New York, State and Federal Naturalization Records, 1794-1943 ancentry.com )
54 pav. Leonardo Pesesecko sesers Adelės kapas Putnamo Gate of Heaven kapinėse.
( Foto: findagrave.com)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
55 pav.Leonardo Pesesecko brolio Alfonso Pesecko (1-ojo) mirtis 1895 m. birželio 15 d. Mirė 6 mėnesių.
( Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
56 pav. Leonardo Pesesecko brolio Bronislovo krikštas 1897 m. kovo 10 d.
(Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)
57 pav.Leonardo Pesesecko brolio Bronislovo, vėliau Amerikoje pasikeitusio vardą į vardą į Robert Paskey santuoka Detroite su vokiečių kilmės Theresa Miller 1919 m. lapkričio 1 d.
( Michigan, Marriage Records, 1867-1952 ancentry.com)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
58 pav.Leonardo Pesesecko sesers Pranciškos krikštas g. 1901 m. rugpjūčio 1 d.
( Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)
59 pav. Leonardo Pesesecko sesers Pranciškos mirtis 1902 m. vasario 16 d. (mirė 7 mėnesių)
( Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦
60 pav. Leonardo Pesesecko brolio Alfonso Pesecko (2-ojo) g. 1903 m. liepos 16 d.
( Fotografuota iš mikrofilmo LVIA)
61 pav. Leonardo Pesesecko brolio Alfonso vardo keitimas į Alfred Paskey.
( U.S. Naturalization Records Indexes, 1794-1995 ancentry.com)
62 pav. Leonardo Pesesecko brolio Alfonso (Alfred Paskey) santuoka su
amerikiete Ruth Marie Wilke 1927 m. rugsėjo 3 d.
( Ohio, County Marriage Records, 1774-1993 ancentry.com)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦LEONARDO PESECKO SANTUOKOS:
63 pav. Leonardo Pesesecko pirmoji žmona Ona Drąseikaitė
( Fotografija iš knygos R.Naužemys "Vytautas Peseckas" )
64 pav.Leonardo Pesesecko pirmoji santuoka su Ona Drąseikaite Kaune 1923 m. vasario 10 d.
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų knyga. 1920-1924 LVIA )
65 pav. Leonardo Pesesecko pirmosios žmonos Onos Drąseikaitės Peseckienės mirtis 1931 m.
(Kauno Šv. Kryžiaus RKB mirties metrikų knyga 1928-1932 LVIA)
66 pav. Leonardo Pesesecko antroji santuoka su Jadvyga Ščiukaite Rokiškyje 1938 m. birželio 23 d.
( Rokiškio RKB santuokos metrikų knyga. 1930-1940 LVIA)


♦ ♦ ♦ ♦ ♦LEONARDO PESECKO VAIKAI IR VAIKAIČIAI:
67 pav. Leonardo Pesecko sūnus Vytautas Peseckas
(Fotografija iš knygos R.Naužemys "Vytautas Peseckas" )
68 pav. Leonardo Pesecko sūnaus Vytauto Pesecko natūralizacijos dokumentų fragmentas.
(Illinois, Federal Naturalization Records, 1856-1991 ancentry.com )
69 pav. Leonardo Pesecko sūnaus Vytauto Pesecko žmonos Janinos natūralizacijos dokumentų fragmentas
(Illinois, Federal Naturalization Records, 1856-1991 ancentry.com)
70 pav.Leonardo Pesecko sūnus Vytautas Peseckas savo darbo kambaryje Beverly Shores miestelyje, Indianos valstijoje.
(Ernesto Lukoševičiaus nuotr. )
71 pav. Leonardo Pesecko dukters Rimutės Peseckaitės imigracinė kortelė 1949 m.
(Detroit Border Crossings and Passenger and Crew Lists, 1905-1963 ancentry.com)
72 pav. Leonardo Pesecko duktė Rimutė Peseckaitė Augustaitienė ir du jos sūnūs:
Jurgis (George) ir Henrikas (Henry).
(Fotografija iš knygos R.Naužemys "Vytautas Peseckas" )
73 pav. Leonardo Pesecko sūnaus Vytauto nutapytas paveikslas "Lakūnas"
(Iliustracija iš knygos R.Naužemys "Vytautas Peseckas")


♦ ♦ ♦ ♦ ♦


Tokia buvo mano kelionė per Leonardo Pesecko gyvenimą. Viliuosi, su jūsų pagalba šį darbą papildyti, jei reikės - pataisyti. Liksiu labai dėkingas už bet kokią papildomą informaciją, pastabas, komentarus ir kritiką.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦


ŠALTINIAI:


Lietuvos centrinis valstybinis archyvas
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos aviacijos muziejus

R.Naužemys - Vytautas Peseckas, 2007
L.Peseckas - Karo lakūno pasakojimai, 2006
Periodika: Karys, Draugas, Dirva.

Int. šaltiniai:

www.plienosparnai.lt
www.epaveldas.lt
www.genmetrika.eu
www.geni.com
www.www.birzumuziejus.lt
www.familysearch.org
www.ancentry.com
www.myheritage.com
www.findagrave.com
www.wikipedia.org
www.birzai.rvb.lt
www.kvr.kpd.lt
www.lrs.lt
www.lrt.lt

Padėka Gintarui Lansbergui už LVIA iš mikrofilmo nufotografuotas Vabalninko RKB knygas.

GRĮŽTI Į LEONARDAS PESECKAS PAGRINDINĮ PUSLAPĮ

2019.09.15

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis