Masys PetrasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1908 - 1975


1908 01 23 Vanami m., JAV gimė Masys Petras.

1914 su tėvais grįžęs į Lietuvą gyveno Vilkaviškyje, baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją, vėliau – Kauno aukštesn. technikos m-lą.

1925 09 10 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1928 09 08 baigus Karo mokyklą (Xlaida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko 2 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku, vėliau perkeltas į mokomąją kuopą,

1930 11 03 – į 3 kuopą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1931 02 17 perkeltas į Karo aviaciją.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), paskirtas 2 oro eskadrilės II eilės karo lakūnu.

1932 11 21 pakeltas į leitenantus.

1934 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1935 11 23 pakeltas į kapitonus.

1939 01 26 paskirtas 3 bombonešių eskadrilės vadu.

1939 09 05 – 11 22 dalyvavo komisijoje bandant ANBO-VIII.

1939 11 23 pakeltas į majorus.

Iki 1940-06-15 Petro Masio skraidymų stažas buvo 675 val. 56 min.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atskirosios aviaeskadrilės šturmanu.

Kilus Vokietijos – SSRS karui su dalimi eskadrilės karininkų pasitraukė iš RA, prie Siesikų (Ukmergės r.) pateko į vokiečių nelaisvę, nugabentas į belaisvių stovyklą netoli Lodzės, Lenkijoje.

1940 10 09 paleistas, gyveno Šiauliuose.

1942 01 – 1942 03 dirbo Šiaulių m. butų biuro referentu.

1943 LLA Šiaulių apylinkės vadas.

1950 06 27 antrosios sovietinės okupacijos metu NKVD suimtas, nuteistas 25 metams. Kalėjo lageryje Vorkutoje.

1956 po Stalino mirties peržiūrėjus bylą paleistas, grižo į Lietuvą, gyveno Kaune.

1975 06 02 mirė, palaidotas Eigulių lapinėse Kaune.

Žmona – Elena Mikalauskaitė (1914–1997, susituokė 1936), duktė – Gražina Baskienė (1939).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbes ženklu (1939).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis