Seliokas JuozasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1906-1995


Juozas SELIOKAS gimė 1906 12 07 Vilkaviškyje.

1927 baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-jos 7 klases.

1927 09 11 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1930 10 25
baigus Karo mokyklą (XII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko Marijampolėje 1 kuopos jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1933 10 25 baigė oro žvalgų ginklų rūšių karininkų kursus (I laida).

1934 01 09 pačiam prašant priimtas į Karo aviacijos kursus.

1934 11 23 pakeltas į leitenantus.

1934 09 17 skrido savarankiškai.

1935 07 19 baigus Karo aviacijos kursus suteiktas II eilės karo lakūno vardas, perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į 4 (bombonešių) eskadrilę Šiauliuose.

1937 02 01 perkeltas į 3 eskadrilę karo lakūnu.

1937 05 05
paskirtas jaunų kareivių kuopos vadu.

1937 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1937 11 23 pakeltas į kapitonus.

1938 02 01 paskirtas Karo aviacijos mokyklos mokomosios grupės instruktoriumi.

1939 01 01
– vyr. instruktoriumi.

Nuo 1938 12 10 kartu buvo Karo aviacijos vyr. fizinio lavinimo vadovas.

Iki 1945 06 15 Juozas Seliokas Karo aviacijoje skraidė 578 val. 18 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 2 eskadrilės technikos karininku.

1940 10 Rygoje vykusiose varžybose vadovavo futbolo komandai „Kožuch“, sudarytai iš Karo aviacijos, Karo mokyklos ir 6 pėst. pulko lietuvių karių, iškovojusiai Pabaltijo ypatingosios karo apygardos nugalėtojo vardą ir pereinamąją taurę.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę atleistas. Gyveno žmonos tėviškėje Joniškio vls.

1941 įstojo į Kaune formuojamą darbo kuopą.

1942 - 44 tarnavo 2 kuopos vadu 252 policijos batalione, Lenkijoje ir Jugoslavijoje saugojusiame belaisvių stovyklas, dalyvavo kovose su RA. Išformavus batalioną tarnavo vokiečių 19 policijos pulke.

1944 09 savanoriu įstojo į LKDI (buv. TAR), įtrauktas pilotu į formuojamo karo aviacijos personalo, numatomo karo lėktuvų parskraidinimui iš Vokietijos, sudėtį. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į Australiją. Gyveno Melburne, dirbo techniku Australijos oro linijose ANA. Dalyvavo LKVS „Ramovė“ veikloje, vadovavo TF Melburno skyriui, laikraščio „Tėviškės aidai" administratorius.

1995 07 06 mirė Melburne.

Žmona – Teklė Gabrytė (1908 – 2004).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1940);
Vokietijos kariuomenėje – Geležiniu kryžiumi.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis