Žygas Adolfas1900-1971


Adolfas ŽYGAS gimė 1900 03 23 Švenčionėlių m., Švenčionių aps.

1918 baigė 4 klasių aukštesn. prad. m-lą Žitomire, Ukrainoje.

1919 grižo į Lietuvą, mokytojavo Kaltinėnų prad. mokykloje.

1920-21 Lietuvos geležinkelio v-bos sąskaitininkas.

1921 10 18 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1923 01 09-19
su Karo mokyklos 1 kuopos kariūnais dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 1015 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis.

1923 11 06 pasiųstas į mokomąją oro eskadrilę.

1923 11 21 paskirtas teorijos kursų klausytoju.

1924 03 14 paskirtas eiti technikos karininko pareigas.

1924 06 01 baigė teorinį kursą, atliko žvalgo pratybas ore, paskirtas į mokinių lakūnų grupę.

1924 08 15 – į 2 eskadrilę oro žvalgu.

1925 07 15 baigė Aukštųjų karininkų kursų Bendra skyrių (V laida).

1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1927 02 21 paskirtas aviacijos technikos sandėliu prižiūrėtoju.

1928 06 25
baigė Dr. J.Tumėno brandos kursus, įstojo į LU Teisiu, f-tą.

1928 11 23
pakeltas į kapitonus.

1929 10 21
paskirtas Karo butų v-bos tikrinimų vertinimų skyriaus v-ku, vėliau į komunalinio ūkio statybos skyrių.

1932 12 29 įskaitytas į inžinerijos karininkus.

1932 12 29 pakeltas į majorus.

Sovietu Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 09 iš kariuomenės atleistas.

1941 01 11 - 03 01 dirbo Švietimo komisariate.

1941 03 11 - 06 22 – Spec. technikos v-bos įrengimų inspektoriumi.

Vokiečių okupacijos metu nuo 1941 08 01 Pedagoginio parengimo departamento inspektorius.

Nuo 1942 04 01 referentas.

Nuo 1942 studijavo VU.

1944 pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į JAV, gyveno Detroite.

1971 08 10 mirė.

Žmona – Valerija Nadiežda Cernojavskaja (1909), sūnūs – Adolfas Rimgaudas (1929), Tauras.Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.


A.ŽYGAS FOTOGRAFIJOSE


Nuotraukas atsiuntė Augustina Žygaitė, Paskutinės fotografijos kopiją atsiuntė svetainės narys Ezys32 . Nuoširdžiai dėkojame.

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis