Sergautis BroniusKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1915-?


Bronius SERGAUTIS gimė 1915 03 20 Panevėžyje.

1934 06 19 baigė Panevėžio berniukų g-ją.

1934 08 22 priimtas į Karo mokyklą.

1936 09 15 ją baigus (XVIII laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 pėst. pulko 3 kulkosvaidžių kuopos būrio Raseiniuose vadu.

1937 01 19 perkeltas į 7 pėst. pulką.

1938 09
pasiųstas į ginklų rūšių karininkų oro žvalgų kursus.

1939 05 17
paskelbus mobilizaciją paskirtas į 6 eskadrilę.

1939 10 19
pakeltas į leitenantus.

1940 01 30 perkeltas į Karo aviaciją.

Iki 1945 06 15 Bronius Sergautis Karo aviacijoje skraidė 51 val. 10 min.

Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 1 aviacijos grupės 1 tolimosios žvalgybos eskadrilėje.

1940 08 21 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės rezervo grandies jaun. lakūnu žvalgu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 - 44 dirbo administracinėje kontrolėje.

Nuo 1944 – Geležinkelių v-boje, kartu su geležinkeliečiais išvežtas į Vokietiją.

1949 emigravo į Kanadą, dirbo nekilnojamojo turto agentu.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis