Tribė LeopoldasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1915-1983


Leopoldas TRIBĖ gimė 1915 02 05 Petrograde, Rusijoje.

1917 atvyko į Lietuvą.

1932 06 20 baigė Aukštesn. komercijos m-lą Tauragėje.

1932 09 12 įstojo į VDU Technikos f-tą.

1935 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 7 eskadrilę karo lakūnu.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1938 09 01
perkeltas į 8 eskadrilę karo lakūnu.

1939 02 01 paskirtas 2 aerodromo kuopos vyr. karininku.

1939 11 18 – į 7 eskadrilę karo lakūnu.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1941 06 15 Leopoldas tribė Karo aviacijoje buvo skraidęs 268 val. 05 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Nelegaliai pasitraukė į Vokietiją, gyveno Berlyne. Kilus Vokietijos – SSRS karui grįžo į Lietuvą.

1941 07 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos štabe referentu ryšiams su vokiečiais. Vėliau studijavo VDU, dirbo AB „Sodyba“ transporto dalies vedėju, karo pab. slapstėsi žmonos tėviškėje. Antrosios sovietinės okupacijos pradž. gyveno Liudvinave, vėliau persikėlė į Kauną. Dirbo Birštone sanatorijos direktoriaus pavaduotoju, direktoriumi. Vėliau dirbo Kaune, Raudonojo Kryžiaus sanatorijos direktoriaus pavaduotoju.

1983 09 29 mirė, palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Žmona – Ona Birutė Grigaliauskaitė (1922, susituokė 1942). sūnus – Algirdas (1943).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis