Klupšas Vincas1901 - ?


1901 11 18 Kivylių k., Pašvitinių vls., Šiaulių aps. gimė Klupšas Vincas. Mokėsi Linkuvos g-joje.

1921 12 18 baigus Karo mokyklą (IV laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 pėst. pulko 1 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1923 11 15 paskirtas 3 kulkosvaidžių kuopos vado padėjėju.

1924 03 29 perkeltas į Karo aviacijos 3 oro eskadrilę.

1925 09 07 pačiam prašant paleistas į atsargą. LŠS narys.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis