Bronius Kazys Balutis
Lietuvos Aero Klubo steigėjas, patvirtinęs jo statutą
Bronius Kazys BalutisGimė 1879 12 29 Seinų apskr., Seirijuose, mirė 1967 12 30 Londone. Visuomenės veikėjas. Nuo 1905 m. apsigyveno JAV, dalyvavo Amerikos lietuvių visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Iki 1912 m. dirbo žemėlapių ir atlasų leidykloje kartografu. Aktyviai dalyvavo 1918 m. kovo 13-14 d. Niujorko Amerikos lietuvių seime. 1919 m. liepos 9 d. Lietuvių Tautinės Tarybos išrinktas, dalyvavo taikos konferencijoje Paryžiuje kaip Amerikos lietuvių delegacijos narys. 1920 m. Kaune pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijoje, nuo 1920 m. kovo 1 d.- Politikos departamento direktoriumi, nuo 1927 m. balandžio 27d. -URM generaliniu sekretoriumi. 1928 m. liepos 1 d. paskirtas nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Vašingtone. Nuo 1934 m. birželio 1 d. Lietuvos pasiuntinys ir ministras Didžiajai Britanijai bei Olandijai.Tekstas: V.Ašmenskas - Lietuvos Aero Klubas 1927-1940m.
Fotografija: Lietuvos albumas. 2-as fotogr. leidimas. Sietynas. 1990 Vilnius


Grįžti į LAK steigėjų puslapį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis