Liūtas JuozasAviacijos leitenantas.
1907 - 1974


1907 02 28 Vilkaviškyje gimė Liūtas Juozas. Baigė aukštesn. m-lą.

1923 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1928 09 08 baigus Karo mokyklą (X laida) suteiktas artilerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas 4 art. pulko 2 sunkiosios baterijos jaun. karininku.

1929 08 20 baigė trumpalaikius artilerijos kursus prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų, paskirtas 5 baterijos vyr. karininku.

1930 03 08 pasiųstas į Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių.

1930 10 24 perkeltas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto. Perkeltas į ūkio kuopą l. e. kuopos vado ir komendanto pareigas.

1932 10 01 perkeltas į aerodromo komendantūros sargybos kuopą.

1932 11 21 pakeltas į leitenantus.

1934 04 20 dėl sveikatos paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Vysbadeno ir Kaselio pabėgėlių stovyklose.

1949 emigravo į JAV, gyveno Stamforde.

1974 02 03 mirė Stamforde ten ir palaidotas.

Žmona-Aldona Lapinskaitė.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu. (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis