Virbickas Leonas
1896-1993


Leonas VIRBICKAS gimė 1896 08 25 Lankaičių k., Skaisgirio vls., Šiaulių aps. gausioje pasiturinčių ūkininkų Jono ir Onos Virbickų šeimoje.

1912 baigė Žagarės dviklasę m-lą.

1919 – Šiaulių g-jos 6 klases.

1919 03 22 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 12 16 baigus Karo aviacijos mokyklą (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją.

1920 04 18 paskirtas 1 oro eskadrilės sandėlių prižiūrėtoju.

1920 08 24 – Vilniaus m. ir aps. komendantūros kuopos jaun. karininku.

1920 10 20 perkeltas į 11 pėst. Vilniaus pulką, paskirtas 2 kuopos jaun. karininku. Lietuviams pasitraukus iš Vilniaus paliktas mieste sąjungininkų misijos žinioje, vėliau paskirtas 2 pėst. pulko 2, vėliau 4 kuopos jaun. karininku, ryšių komandos v-ku.

1921 07 18 baigus minosvaidžių kursus perkeltas IV pėst. divizijos (nuo 1923 05 02 Pasienio apsaugos divizija, nuo 1923 1115 Atsk. pasienio brigada) minosvaidžių kuopos karininku, vėliau ūkio kuopos adjutantu.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 12 31
perkeltas į 6 pėst. pulką.

1924 05 17 – į Šarvuočių rinktinę eiti šarvuoto traukinio „Kęstutis“ vado pareigas.

1926 01 01 paskirtas 1 tankų kuopos vyr. karininku, kuopos vadu.

1927 08 01 pakeltas į kapitonus.

1927 10 10
paskirtas KA ministro adjutantu.

1929 05 06 Kaune prie Valstybės teatro pasikėsinimo į Ministrą pirmininką Augustiną Voldemarą metu sunkiai sužeistas.

1929 10 14 perkeltas į Gen. kariuomenės štabo v-bos III (Operacijų) skyrių mokymo dalies karininku.

1930 06 27 – į III karo apygardos (nuo 1931 03 31 III pėst. divizija) štabą.

1930 08 21 kaip A. Voldemaro šalininkas suimtas ir iki 12 01 laikytas Karo kalėjime. Paleistas iki 1931 10 01 buvo Kariuomenės teismo p-ko priežiūroje.

1932 05 05 paskirtas I (Mobilizacijos) skyriaus karininku.

1933 01 01 – štabo ginklų prižiūrėtoju.

1934 05 15 – I skyriaus karininku.

1938 07 08
pakeltas į majorus ir pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą. Gyveno savo ūkyje prie Šiaulių, dalyvavo Šiaulių aps. kooperatinėje veikloje.

1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Zeedorfo lietuvių pabėgėlių stovykloje, buvo Hamburgo lietuvių bendruomenės k-to p-kas.

1949 emigravo į JAV, gyveno Sent Pitersberge.

1957 - 61 Lietuvos atgimimo sąjūdžio v-bos narys.

1961 - 66 jo seniūnų tarybos p-kas. Rašė eilėraščius ir straipsnius, išleido eilėraščių knygą „Ilgesio posmai“ (1991).

1993 03 25 mirė Sent Pitersberge, Floridoje, ten, Memorial Park kapinėse kartu su žmona ir palaidotas

Žmona – Marija Kamilija Sirtautaitė (1913-2011) susituokė 1933 m. lapkričio mėn. 2 d. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje., sūnus – Vytis (1938 02 16).Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1929),
II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio (1927),
DLK Gedimino 4 laipsnio (1928) ordinais,
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais,
Tuniso „Nichan Iftikar“ 4 laipsnio ordinu (1928),
JAV lietuvių Šaulių žvaigžde.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

SUSIJUSI INFORMACIJA, DOKUMENTAI, FOTOGRAFIJOS
Leono Virbicko krikštas
(Skaistgirio RKB gimimo metrikų knyga. 1885-1899 m.)
• • • • • • • • • • • •
Leono Virbicko šeima DP dokumentuose
(ancentry.com)
• • • • • • • • • • • •
Leono Virbicko ir žmonos Marijos Kamilijos Virbickienės antkapis
(findagrave.com.)
• • • • • • • • • • • •

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis