Arvids SkurbeLatvijos karo lakūnas, pulkininkas
1888-1972


Plk. Arvids Skurbe gimė 1888 m. spalio 22 d. Džūkstėje, Latvijoje.

1908 metais baigė Jelgavos pagrindinę mokyklą ir įstojo į Vladimiro karo mokyklą Petrograde.

1910 m. rugpjūčio 6 d. ją baigė, suteiktas paporučikio laipsnis ir paskirtas į 10-ąjį grenadierių pulką.

1913 m. gruodžio 10 d. paskirtas žvalgų būrio jaunesniuoju karininku.

1913 m. gruodžio 15 d. suteiktas poručiko laipsnis.

1914 metais prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, po mobilizacijos perkeltas į 218-ąjį Gorba-tovo pėstininkų pulką Žvalgybos skyriaus viršininku.

1915 m. kovo 7 d. paskirtas į 4-ąjį Vidžemės latvių šaulių batalioną 1-osios kuopos vadu.

1916 m. rugsėjo 23 d. tapo 1-ojo bataliono vadu.

1916 m. spalio 19 d. už kovinius nuopelnus suteiktas štabskapitono laipsnis, paskirtas į Maskvos 4-ąją praporščikų mokyklą kurso karininku.

1917 m. kovo 4 d. tapo 11-osios kuopos vadu. Spalio perversmo metu (1917 m. spalio 25 d.) kartu su 50 junkerių gynė 4-ąją, 3-iąją ir 2-ąją karo mokyklas Maskvoje. Po jų užgrobimo bolševikų buvo suimtas, o po trijų dienų paleistas. Atsisakė stoti į Raudonąją armiją, bet 1919 m. vasarį, po mobilizacijos, nusiųstas į karinius kursus Samaroje.

1921 metais grįžo į Latviją.

1921 m. birželio 7 d. priimtas į Latvijos kariuomenės Pasieniečių diviziją.

1922 m. rugpjūčio 26 d. perkeltas eiti adjutanto pareigas į Autotankų divizioną.

1923 m. spalį patvirtintas ginkluotos kuopos vadu.

1924 m. gegužės 31 d. perkeltas į Aviacijos divizioną vado pavaduotoju.

1924 m. lapkričio 17 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

1926 m. sausio 2 d. paskirtas diviziono vadu.

1926 m. lapkričio 2 d. suteikta aviacijos žvalgo kvalifikacija.

1928 m. rugpjūčio 16 d. suteikta lakūno kvalifikacija.

1928 m. lapkričio 14 d. paskirtas Aviacijos pulko techninės dalies viršininku.

1929 m. lapkričio 17 d. suteiktas pulkininko laipsnis ir paskirtas Aviacijos pulko vadu.

1935 m. rugpjūčio 9 d. paskirtas Technikos divizijos intendantu.

1939 m. birželį paties prašymu atleistas iš pareigų. Vokiečių okupacijos metais (1944 m. kovo 28 d.) tapo Rygos miesto karo apygardos viršininku. Raudonajai armijai užėmus Latviją, pasitraukė į Vakarus.

1947 metais emigravo į Angliją.

Mirė 1972 metais.

APDOVANOTAS:
Rusijos imperijos, Latvijos ir kitų šalių valstybiniais apdovanojimais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1933 12 30)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis