Kučinskas Balys1901 - ?


1901 08 26 Trasykių k., Vabalninko vls., Biržų – Pasvalio aps. gimė Kučinskas Balys.

1920 baigė Panevėžio g-jos 4 klases.

1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 artilerijos pulko jaun. karininku.

1925 02 17 – 3 baterijos ūkio vedėju.

1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1927 12 07 perkeltas į 2 artilerijos pulką vyr. karininku.

1928 01 24 paskirtas 5 baterijos ūkio vedėju.

1928 09 01 – raštvedžiu.

1931 06 09 – ūkio komandos v-ku.

1932 09 07 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Artilerijos skyrių (IV laida).

1933 09 27 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą, įskaitytas į administracijos (A) karininkus, paskirtas Šiaulių kepyklos v-ku.

1934 04 20 – ugniagesių komandos v-ku.

1935 07 20 pertvarkant etatus perkeltas į Gaižiūnų poligono komendantūrą raštvedžiu-iždininku.

1936 1018 baigė ugniagesių instruktorių kursus prie 5 pėst. pulko Kaune, paskirtas Gaižiūnų poligono komendantūros komandos v-ku.

1937 10 04 išlaikė egzaminus kuopos vado vietai užimti.

1937 12 31 pakeltas į kapitonus.

Nuo 1939 09 17 poligono ūkio v-kas.

1940 03 01 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas eskadrilės vado pavaduotoju.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Vokiečių okupacijos metais dirbo buhalteriu valgykloje. Karo pab, pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV. Mirė Čikagoje.

Žmona – Juodinytė Monika (1904–1981), dukros – Vida (1931–1951), Rita Sakalienė (1932), sūnus – Algirdas (1934-1983).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis