Valys (Valevičius) JonasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1913-1963


Jonas VALYS (Valevičius) gimė 1913 11 22 Borovičių m., Rusijoje.

1921 su tėvais atvyko į Lietuvą. Baigė Lietuvos mokytojų profesinės s-gos Kauno g-ją suaugusiems.

1932 05 01 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Karo aviaciją, priimtas į Aviacijos puskarininkių lakūnų m-lą.

1934 05 09 baigė aukštojo pilotažo mokymus.

1934 11 01 – Aviacijos puskarininkių m-los Lakūnų skyrių, suteiktas jaun. puskarininkio laipsnis, II eilės karo lakūno vardas, priimtas į Karo aviaciją 6 eskadrilės liktiniu puskarininkiu.

1936 10 20 – į Karo mokyklą.

1939 09 16 ją baigus (XX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją 1 (žvalgybos) aviacijos grupės 1 tolimosios žvalgybos eskadrilės (6 eskadrilė) karo lakūnu, vėliau štabo II (Informacijų) skyriaus karininku.

Iki 1941 06 15 Jonas Valys Karo aviacijoje buvo skraidęs 432 val. 05 min.

1940 10 03 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK atsk. aviaeskadrilės jaun. lakūnu.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., vėliau kalėjo lageryje Temlage, Mordovijoje.

1943 11 26 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 3 metams.

1944 06 22
paleistas.

1953 grižo į Lietuvą.

1963 03 25 mirė, palaidotas Kaune.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis