Antanas MotuzasKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas.
1899 - 1982


1899 07 24 Kurauskių k., Kurtuvėnų vls., Šiaulių aps. gimė Antanas Motuzas, Jokūbo Motuzo ir Adolfinos Pacevičiūtės sūnus.

1914 baigė Tauragės g-jos 4 klases.

1919 dirbo Pajūrės vls. nuostolių komisijos raštinėje.

1919 06 19 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 ats. batalioną.

1919 12 16 baigus Karo mokyklą (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 9 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku.

1920 02 – 1920 12 dalyvavo ir pasižymėjo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 01 13 paskirtas 6 kuopos vadu.

1922 04 01 – pulko teismo raštvedžiu.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus, vėliau paskirtas 8 kuopos vadu.

1924 10 31 komandiruotas.

1925 03 09 perkeltas į Karo aviaciją, tarnavo mokomojoje eskadrilėje.

1925 06 09 baigė aviacijos teorijos kursą.

1926 1015 paskirtas 3 eskadrilės oro žvalgu, vėliau eskadrilės adjutantu ir raštvedžiu. Suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1927 05 26 paskirtas 3 eskadrilės iždininku.

1927 08 01 pakeltas į aviacijos kapitonus.

1928 12 12 paskirtas naujokų apmokymo kuopos vadu.

1932 10 01 – mobilizacijos reikalų vedėju.

1934 11 23 pakeltas į majorus, paskirtas Aviacijos štabo I skyriaus karininku.

1936 07 27 – Karo aviacijos komendantu, kartu Aukštosios Fredos įgulos komendantu.

1937 m. birželio-liepos mėn. tarnybiniais reikalais komandiruotas į Prancūziją ir Angliją. Be tiesioginių karo lakūno pareigų, eidavo įvairias antraeiles pareigas.

1938 11 23 pakeltas į plk. leitenantus.

1940 05 25 – į pulkininkus, pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Karo aviacijoje Antanas Motuzas patyrė tris avarijas, išskraidė 510 val. 36 min.

Tarnaudamas kariuomenėje lankė VDU Technikos fakultetą, išleido knygą „Aerodromai“ (1928).

1944 m. vasario-gegužės mėn. - Lietuvos vietinės rinktinės Tauragės apskrities komendantas.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1947-1949 m. - Lietuvių darbo tarnybos kuopų ir JAV kariuomenės štabo Vokietijoje ryšių karininkas.

1949 m. Emigravo į JAV. Dirbo fizinį darbą fabrikuose. Gyveno lietuviškoje Marquette parko apylinkėje, Čikagoje.

Mirė 1982 m. rugpjūčio 9 d. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Aldona Balsevičiūtė (1909-2004)


Apdovanotas:
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1921)
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1934)
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1932 12 31).Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
• SPARNUOTIEJI METAI
A.Motuzo prisiminimai apie tarnybą Karo aviacijoje

• PRISIMINIMAI APIE GEN. INŽ. A. GUSTAITĮ
A.Motuzo prisiminimai apie Antaną GustaitįAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis