Pirmoji oro kelionė Lietuvoje


„Kurjer Litewski" 1809 metų vasario 6 d. numery šitaip aprašo pirmąją oro kelionę Lietuvoj, kuri įvyko Vilniuj 1809 metų sausio 25 d.

"Neatsižvelgiant į daugybę kliūčių P, Robertson atliko pirmą šiame mieste oro kelionę. Nuo šalčio užšaldavo cheminiame aparate esantis vanduo. Vandenilio dujos, kurios turėjo pripildyti balioną, išeidavo lėtai ir sunkiai. Prie paprastojo vandens ir geležies kiekybės reikėjo pridėti vienu trečdaliu daugiau sierarūgšies. Reikia trigubai ilgesnio laiko, kad gauti 4.000 kubinių pėdų vandenilio. Kada balionas buvo pilnas dujų P. Robertson veik visai stačiai pakilo viršum miesto. Jis buvo matomas 8 minutes, kol galop pranyko debesyse. P.Robertson Reomiūro termometre iki debesų pastebėjo 10 laipsnių šalčio, lekiant per daugybę drėgmės šaltis pakilo vienu laipsniu. Debesys buvo tiek tiršti, jog per du pėdu nieko nebuvo galima matyti. P.Robertson nematė nei savo baliono, nei krepšio, kuriame sėdėjo. Baltas debesys gulsčiai plaukė, kaip vanduo beribėje plotmėje. Apskaičius, pasirodė, kad nuo žemės iki debesų buvo 1200 sieksnių; debesys buvo 200 sieksnių. storumo, P.Robertson lėkė per debesis 65 sekundas; apleidęs tą akimis neišmatuojamą drėgmės daugybę, jis begaliniu greitumu pakilo aukštyn, nesulaikomas atmosferos sluoksnių, Negalima net išsivaizduoti greitumo, ir ilgesnė kelionė pakenktų akims. Per sekundą tikrai nuskrisdavo nemažiau 150 pėdų.
Apleidus debesius P.Robertson staiga pamatė kelias savaites jau nematytos saulės; ji spindėjo nelabai aiškiai, bet šviesa matomai persilaužusi debesy pakėlė temperatūrą iš 11 laipsnių šalčio iki 9 laipsnių šilumos. P.Robertson atsidūrė didžiausiam pavojuje: šalčio suspaustos dujos nuo šilumos staiga išsiplėtė, keliauninkui teko iš viršaus atidaryti balioną, tai ir dujos šiuo keliu bėgo; jos net ėjo apatine skyle. Šioj pavasario atmosferoj 500 sieksnių virš debesų, jis plaukė penkias minutes, Neprityrė, kaip seniau vasaros kelionėse, jokio skambėjimo ausyse; taigi P. Robertson mano, jog tas paeina nuo vandenilio, kurs vasaros laiku smarkiau šilumos yra išsvaidomas,
Nustojęs didelės dalies dujų, balionas pradėjo kristi. Debesyje P. Robertson pajuto nepakenčiamą šaltį, nuo kurio dujos susispaudė, taigi jis prieš savo norą turėjo greičiau nusileisti. Nusileido visgi laimingai tarp pietų ir vakarų vienam miesto sodne."
Toliau reporteris aprašo kitai nesenai įvykusias keliones.


Šaltinis: Mūsų žinynas. 1922, Nr.2


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis