Velbutas Liudas (Liudvikas)
1886-?


Liudas (Liudvikas) VELBUTAS gimė 1886 08 27 Šeduvoje, Panevėžio aps.

1906 baigė Šiaulių g-ją.

1912 - Kijevo u-to Fizikos-matematikos f-tą, studijavo Kijevo u-to Teisės f-te.

1912 atliko karo prievolę Rusijos kariuomenėje.

1912 07 20 suteiktas ats. praporščiko laipsnis. Kilus I pasaul. karui mobilizuotas, tarnavo 232 pėst. pulke nerikuotės kuopos vado padėjėju, vėliau kuopos vadu.

Nuo 1914 01 07 dalyvavo I pasaul. karo kovose su austrais ir vokiečiais, 2 kartus sužeistas.

1915 07 20 pakeltas į paporučikius.

1915 08 18 pateko į vokiečių nelaisvę.

1916 08 01 pakeltas į poručikus.

1917 02 02 – į štabskapitonus.

1918 09 20 grįžo į Lietuvą.

1919 03 24 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Aviacijos dalies adjutantu.

1919 11 22 suteiktas inžinerijos majoro laipsnis.

1919 11 27 paskirtas Aviacijos štabo v-ku.

1920 01 30 – Aviacijos dalies karininku ypatingiems reikalams.

1920 09 01 – nuolatinės priėmimo komisijos p-ku Aviacijos parke.

Nuo 1920 09 01 tarnaudamas kariuomenėje mokytojavo Kauno lenkų g-joje.

1924 02 26 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1927 Lietuvos lenkų m-lų mokytojų s-gos steigėjas, centro v-bos p-kas, vėliau s-gos v-bos sekretorius.

1928 05 28 suteiktas vid. m-los mokytojo vardas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas lenkų g-jos direktoriumi.

1940 09 01 – Kauno 10 vid. m-los inspektoriumi.

1941 suimtas Kaune, su šeima ištremtas į Rusiją.

Žmona – Liucija (1892), dukterys – Irena (1921), Liucija (1924), Kristina (1930).Apdovanotas:
Rusijos kariuomenėje Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnio,
Šv. Anos 2 ir 3 laipsnio ordinais su kardais ir kaspinu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis