Karpus Petras
1895-?


1895 01 01 Mokolų k, Šunskų vls., Marijampolės aps. gimė Karpus Petras. Mokėsi M. Yčo g-joje Voroneže.

1919 baigė Marijampolės g-jos 7 klases.

1919 06 20 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į automokyklą.

1919 11 01 ją likvidavus perkeltas į Kariuomenės intendantūros skyrių kanceliarijos vyr. raštininku.

1920 01 05 pakeltas į karo valdininkus. Kariuomenės intendantūroje (vėliau - Tiekimų valdyba) tarnavo dirbtuvių raštvedžiu, raštvedžiu-buhalteriu, maisto ir pašaro dalies tiekėju.

1926 09 13 - 12 23 stažavo Aukštuosiuose karininkų DLK Vytauto kursuose.

1927 02 16 suteiktas administracijos kapitono laipsnis.

1932 12 01 perkeltas į 1 husarų pulką raštvedžiu-buhalteriu.

1935 08 10 į 3 kavalerijos pulką pulko iždininku.

1937 12 14 perkeltas į Karo aviaciją ūkio dalies buhalteriu.

1939 10 07 pačiam prašant paleistas į administracijos karininkų atsargą.

1940 08 07 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą kreipėsi į KAM priimti į Kariuomenės intendantūrą.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1936),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis