V.Ašmenskas. Lietuvos sklandymo užuomazga ir raida


1910 m. kovo mėn. 14 d. Vilniuje įsikūrė oreivystės būrelis, kuris vėliau pasistatė Lavrovo-Ševeliovo konstrukcijos sklandytuvą ir juo kiek laiko skraidė. 1913 m. Kaune vargonų meistras J. Garalevičius ir A. Kulvinskas, pasistatė sklandytuvą, juo skraidė Petrašiūnų kalvelėse, tačiau tų metų gruodžio mėn. su juo skridęs Kauno įgulos poručikas Rudnevas sklandytuvą sulaužė. Taip baigėsi bandymai pakilti į orą bemotoriais skraidymo aparatais—sklandytuvais, prieš pirmąjį pasaulinį karą.

Karo aviacijos lakūnas Vsevolodas Šenbergas 1921-1922 m. pastatė sklandytuvą "Š-1". Aerodrome sklandytuvą nesėkmingai bandyta pakelti į orą velkant „Ford" markės automobiliu. Konstruktorius bandė sklandytuvą motorizuoti, tačiau dėl mažo variklio galingumo aparatas nepakilo.

1931 m. aviacijos kapt.V.Milevičius ir ltn.A.Skurauskas Kaune pastatė mokomąjį sklandytuvą pagal vokiško Zogling RR23 brėžinius. 1932 m. balandžio mėnesį sklandytuvą išbandė. Į orą sklandytuvas buvo išmetamas guminiu amortizatoriumi. Pasižiūrėti bandomųjų skridimų atėjo ir grupė būsimųjų LAK civilinių lakūnų, tarp ir Ona Steponaitytė, kuriai irgi pasiūlyta paskraidyti. Po komandos: įtempt, bėgte, leist (vyrukai uždelsė paleisti)... sklandytuvas staigiai šoktelėjo į viršų gal 30 metrų. Netekęs greičio sustojo ir... smigo žemyn. Onutė nespėjo išlyginti, ir sklandytuvas tėškėsi į žemę, prispaudęs jai koją po pavaža. Onutė daugiau neskraidė.

Lietuvos aeroklubo vadovybė, pasitarusi su Karo aviacijos atstovais, paskyrė stipendiją ir 1931 metais pasiuntė į Vokietijos sklandymo mokyklą av.j.ltn. Grigorijų Radvenį (Heidrikį)*. Čia jis baigė mokymo kursą ir jam pirmam iš lietuvių sklandytų suteiktas „C" piloto vardas. Tų pačių metų gruodžio 13 d. Kauno Aukšt.technikos mokykloje Eduardo Rozenbergo (Šveidrio) iniciatyva įkuriamas aviacijos būrelis, kuris davė pradžią sklandymo sporto ir technikos kūrybos tobulinimui.

1931-1932 m. žiemą G. Radvenio vadovaujami būrelio nariai baigė teorinius sklandymo kursus ir pradėjo statyti pirmąjį lietuviškos konstrukcijos Broniaus Oškinio sklandytuvą T-1 (BrO-1). Sklandytuvas išbandytas Petrašiūnų smiltynuose ir 1932 metų rugpjūčio 15 dieną oficialiai atidaryta pirmoji Lietuvos aeroklubo sklandymo mokykla. O av.j.ltn. Grigorijus Radvenis paskirtas šios mokyklos instruktoriumi.

Pirmasis Nidos sklandymo mokykos viršininkas G.Heidrikis

1932 metais ATM būrelis, pasitaręs su LAK, surengė sklandymo šventes su parodomaisiais skraidymais Panevežyje (turgaus aikštėje) ir Marijampolėje (9-to pulko aikštėje).

1933 metais sklandytojai Petrašiūnuose tęsia skraidymus. Čia gimsta pirmieji „A" pilotai —Bronius Oškinis ir Leonas Kinaitis. 1933 metais dar kiek paskraidę Petrašiūnuose (atlikta 179 startai), liepos mėn. sutikę ir palydėję mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno kūnus į Medicinos institutą balzamavimui, pasikrovę LAK skirtą turtą į metalinę baržą (šalandą), leidomės Nemunu pasroviui.

Rugpjūčio 2 d. atvykome į Nidą. Entuziastų grupėje buvo: av.j.ltn.G.Radvenis, B.Oškinis, V.Butkevičius, A.Paknys, V.Ašmenskas, L.Kinaitis, J.Dovydaitis, J.Steikūnas, J.Paknys, M.Aronsonas, A.Gysas ir Denisenka. Gyvenome palapinėse. Statėme angarą ir kartu skraidėme. Iš viso atlikta 220 startų, ore išbūta 60 valandų. Bronius 0škinis ir Leonas Kinaitis pirmieji įsigijo "C', piloto sklandytojo laipsnius, visi kiti — „B" piloto.1933 m.rugpjūčio 15 d. buvo oficialiai atidaryta Nidos sklandymo mokykla. Tą dieną atvažiavo Klaipėdos krašto valdžios atstovai bei LAK vadovybė su prof. Z.Žemaičiu. Taip gimė tradicija kasmet susitikti Nidoje ir atšvęsti sklandymo mokyklos įkurtuves.

Paskutinį kartą — 1983 m. paminėjome S.Dariaus ir S.Girėno skrydį ir kartu Nidos mokyklos 50-metį. Tolesnę sklandymo raidą pateiksiu chronologine tvarka.


1934 metai

Nidoje susirinko ne tik pernykščiai vyrukai, bet ir būsimieji sklandytojai iš visos Lietuvos. Į Nidą kaip "tremtinys" atvyko ir 1934 m. pučo dalyvis, žinomas aviacijos lakūnas maj.Jonas Pyragius. Mokyklos viršininku buvo kaip ir pernai — G.Radvenis. Statybininkai pastatė bendrabutį mokiniams. Turėjome ir virėją. Tarp vyrų pasirodė ir moterys. "Iškepta" ir pirmoji sklandytoja Lietuvoje — tai p.Dapkuvienė („A” pilotė).

G.Radveniui talkino instrukforiai B.Oškinis ir L.Kinaitis. Sklandytuvų skaičius — jau 6 vienetai. Pernykštis išsilaikymo ore rekordas (3 val.09 min.) gerinamas tris kartus: birželio 6 d. — 5 val.14 min. (G.Radvenis), rugpjūčio 23 d. J.Pyragius su BRO-1 — 7 val.2 min., o rugpjūčio 30 d. su "Sakalu" — 12 val.30 min. Iš viso atlikta 1752 startai, ore išbūta 220 val. Mokyklą lankė 50 mokinių. lšleista 13 „C" pilotų (A.Paknys, V.Butkevičius, J.Pyragius, J.Steikūnas, J.Dovydaitis, V.Ašmenskas, A.Gysas, G.Miliūnas, V.Cypas ir kt.).

Rugpiūčio 18 d. pakrikštytas lavinimosi tipo sklandytuvas "Grunau baby", pastatytas J.Pyraqiaus, G.Miliūno, S.Kontrimo ir pavadintas "Nidos" vardu.


1935 metai

Žiemą V.Čypo ir G.Miliūno vadovaujama grupė pastatė du sklandytuvus BRO-1. Mokyklai vadovauti LAK paskyrė J.Pyragių. Liepos 5d. ją baigia pirmoji moteris „C" pilotė — Kazimiera Šalaviejūtė. Per metus apmokyta 19 "A", 14 „B" ir 18 „C" pilotų. Atlikta 1830 startų, ore išbūta 60 val. Be to, mokėsi du svečiai iš Latvijos ir du iš Estijos. LAK buvo paskyrūsi 20 stipendijų.

Oro traukinys: lėktuvas—sklandytuvas ir autožiras skrido maršrutu Kaunas—Ryga—Talinas—Helsinkis ir atgal. Birželio 5 d. J.Pyragius, naudodamasis audros debesiu pirmą kartą skrenda maršrutu Nida—Palanga (75 km).


1936 metai

Vasario 12 d. Kaune vyko kursai sklandymo instruktoriams paruošti. Balandžio 19 d. išbandytas B.Oškinio sklandytuvas BRO-3 "Pūkas". Vasarą Nidoje pastatytas pusiau dengtas sklandytuvas P-1 "Uodas" ir A.Paknio — A.Gyso dvivietis sklandytuvas PAGY-1.

LAK įstoja į tarptautinę bemotorio skraidymo studijų komisiją — ISTUS (Comite international d'Etudes de vol sant motor). Birželio 16-17 d. J.Pyragius išsilaiko ore 22 val.36 min.

Sklandymo rekordininkas Jonas Pyragius

Nustatytos stojantiems į Nidos sklandymo mokyklą sąlygos. Mokestis 2 litai per dieną, patarnavimas 1litas per dieną, mokslas už kiekvieną laipsnį („A", „B", „C") po 40 litų. Vieno sezono metu įgijus visus tris laipsnius -100 It.

Į pasaulinę olimpiadą, kur parodomojoje programoje buvo aukštasis pilotažas ir sklandymas, stebėtojais buvo nuvykę mūsų lakūnai J.Pyragius, J.Dženkaitis ir Viktoras Ašmenskas.


1937 metai

B.Oškinis pastatė pilotažinį sklandytuvą BRO-4 „Rūta". Biržiečių lėšomis pastatytas aukštos klasės sklandytuvas "Biržietis" (Gopingen 3). Miškininkai padovanojo BRO-3 konstrukcijos sklandytuvą, "Giriūnas", o matininkai tos pačios konstrukcijos sklandytuvą "Aras". A. Paknys pastatė lavinimosi sklandytuva P-3 "Nerija". O aviamodeliuotojas P.Motiekaitis — mokomąjį dvisparnį MOTI-1. Zigmas Rimša užbaigė motorizuoti sklandytuvą "KEVA".

Vasarį į Čekoslovakiją stažuotis siunčiami A.Paknys, R.Heinrikis ir V.Ašmenskas, o iš Čekoslovakijos į Nidos sklandymo mokyklą atvažiuoja trys čekų lakūnai.

Liepos mėnesį J.Pyragius su "Rūta" ir B.Oškinis su "Biržiečiu" dalyvauja JAV Elmyroje nacionalinėse sklandymo varžybose, kur B.Oškinis iškovojo 10 vietą, o J.Pyragius demonstravo aukštąjį piložą.

Gegužės 24-31 d. Tarptautiniame sklandytojų sąskrydyje Salzburge Lietuvai atstovavo A.Gysas. ISTUS konferencijoje dalyvavo Lietuvos delegatas J.Pyragius.


1938 metai

Lietuvos karo aviacijos vadovybė 1938.04.15–05.15 d. pasiuntė į Nidos sklandymo mokyklą, vadovaujant av.kpt. V.Seliokui, grupę aviacijos mokyklos mokinių lakūnų.

Sausio 11 d. mirė Nidos sklandymo mokyklos viršininkas, vienas pirmųjų sklandymo pionierių lakūnas V.Butkevičius. Mokyklos viršininku paskirtas lakūnas Paulius Žaltauskas.

Ant angaro stogo Nidos sklandymo pradininkai, minint 5-ąsias mokyklos metines. Iš kairės: Jonas Dovydaitis, Leonas Kinaitis, Alfredas Gysas, Antanas Paknys, Bronius Oškinis, Viktoras Ašmenskas, Jurgis Steikūnas

Kaune įkurtos velkamojo skridimo sklandymo mokyklos viršininku paskirtas J.Pyragius. Jau turėtų sklandytuvų šeimą papildo nauji sklandytuvai: patobulinta B.Oškinio "Rūta" (BRO-5), A.Paknys ir A.Gysas pastatė PAGY-II "Termikas", kurį vėliau motorizavo (variklis 18 AJ). B.Karvelis pastatė aukštos klasės sklandytuvą "Vanagas". LAK nuperka čekišką dvivietį sklandytuvą "Šedy Vlk", mažeikiečiai padovanoja nebaigtą statyti mokomąjį sklandytuvą.

Mokyklą baigė olandė Siegfrieda Verliene. Atlikta 3633 startai, mokėsi 117 mokinių, apmokyti A — 52, B — 45, C — 6 pilotai.

Kaune surengtoje Pasaulio lietuvių olimpiadoje dalyvavo ir sklandytojai. Nugalėjo J.Pyragius, II — V.Strazdas, III - V.Dovydaitis.


1939 metai

Pavasarį netekome Klaipėdos krašto, Nidos sklandymo mokyklos su jos technika.

Įkuriamas aeroklubas Ukmergėje. Gegužės mėn. 14-20 d. lakūnai Jašinskas ir sklandytojas V.Strazdas atstovavo Lietuvai Varšuvoje vykusioje sklandymo konferencijoie ir dalyvavo Lvove surengtose sklandymo varžybose.

Liepos 17— 20 d. Kaune vykstančiose Baltijos šalių pirmose aviacijos sporto, taip pat sklandymo varžybose Lietuvos garbę gynė J.Pyragius, V.Strazdas ir V.Dovydaitis. Iškovota I vieta, II Estija, III Latvija. Asmeninėje įskaitoje nugalėjo J.Pyragius. Nuskristas nuotolis 173 km, iškovotas aukštis 1810 m, išsilaikymo trukmė 3 val.06 min. B.Karvelis įvykdė „D" piloto reikalavimus.

Rugpjūčio 24 d. žuvo pirmasis Lietuvoje sklandytojas Pranas Kvietkauskas.

Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, Aukštagirio sklandymo mokyklą perėmė Šaulių sąjunga, vėliau ji perduota Lietuvos aeroklubui. Mokyklos viršininku buvo A.Gysas, o vėliau Balys Karvelis.

Prie Kūno kultūros rūmų įkurta Orinio sporto sąjunga. Kuriamos oro skautų draugovės.


1940 metai

Uždarius Kauno aerodromą visa aeroklubo technika oro keliu perskraidinama į Vilniaus Aukštagirio sklandymo mokyklą. Birželio 13 d. Jurgis Steikūnas pirmasis is Kauno "Biržiečiu" nusileido Aukštagirio aerodrome. Mokyklos viršininkas Balys Karvelis pastatė rekordinį sklandytuvq BK-2. Mokykloje instruktoriais dirba: J.Bulanavičius, A.Paknys ir J.Steikūnas. Iš viso mokykloje mokėsi 225 mokiniai.

Liepos 12 d. buvo pašalintas LAK pirmininkas prof. Z.Žemaitis. O liepos 13 Aukštagiryje suplėvesavo raudona vėliava.

Sklandytojai Aukštagiryje 1940 m.Iš kairės: A.Torkleris, S.Griškytė, J.Čepulis, B.Juodviršis

Rudenį, B.Karveliui perėjus dirbti į Aeroflotą, mokyklos viršininku buvo paskirtas buvęs LAK eskadrilės vadas av. kpt. Leonas Taunys (už antitarybinę veiklą - kaip "Tauro" apygardos vadas — 1947 metais sušaudytas).

Prie Kūno kultūros ir sporto komiteto buvo įsteigtas orinio sporto komitetas su sklandymo ir aviamodelių sporto sekcijomis (sklandymo sekcijos vadovas — Vyt. Peseckas).


1941 metai

LAK sudaro naują sklandymo komitetą: pirmininkas B. Karvelis, nariai: J.Steikūnas, V.Vaitkus, A.Speičys. Kovo 18 d. prasideda teoriniai aviacijos kursai. Kuriama OSOAVIACHIM'o organizacija (pirmininkas Vasiljevas).

Lietuvos TSR Centrinis aeroklubas perorganizuotas į sklandymo klubą, kurio vadovu paskirtas I.Ovsianikovas. Jam pavedama tvarkyti visus aviacijos reikalus Lietuvoje.

Birželio mėn. atūžęs vokiečių frontas galutinai nutraukė Lietuvos aviacijos, taip pat sklandymo sporto veiklą.


________________________________
* Grigorijus Radvenis buvo vokiečių kilmės. Tikroji pavardė Gregoras Heidrikis. Pavardę sulietuvino 1939 metais.Viktoras AŠMENSKAS
Šaltinis: Sparnai


El.publikavimui parengė: Nerijus Korbutas

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis