Česlovas JanuškevičiusKaro lakūnas, aviacijos pulkininkas
1901-2001


Plk. Česlovas Januškevičius gimė 1901 m. spalio 15 d. Ruponių km., Linkuvos vlsč., Šiaulių aps. Tėvai: Aleksandras Januškevičius ir Kazimiera Ramanauskaitė.

Mokėsi Linkuvos mokykloje. I pasaulinio karo metu su motina pasitraukė į Rusiją. Mokėsi Sankt Peterburgo Vasilijaus komercinėje mokykloje. Grįžęs į Lietuvą stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę.

1919 m. baigė Karo mokyklą (II laidą), paskirtas į 9 pėst. pulką, dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1923 m. kovo 13 d. Perkeltas į Karo aviaciją ir paskirtas mokiniu žvalgu.

1923 m. rugpjūčio 4 d. perkeltas į 2-ją eskadrilę skraidė žvalgybos lėktuvais SVA-10.

1925 m. birželio 13 d. baigė aukštojo pilotažo kursus, o 1926 m. balandžio 1 d. suteiktas karo lakūno vardas. Kaip ypač gabus lakūnas 1927 m. spalio 4 d. perkeltas į Mokomąją eskadrilę, paskirtas instruktoriumi.

1928 m. rugpjūčio 1 d. pakeltas į kapitonus.

1932 m. spalio 1 d. paskirtas mokomosios eskadrilės vadu, laikinai ėjo Karo aviacijos mokyklos viršininko pareigas.

1934 m. Didžiojoje Britanijoje baigė skraidymų ir aklojo pilotavimo instruktorių kursą.

1935 m. rugsėjo 2 d. paskirtas Karo aviacijos mokyklos vyr. instruktoriumi, o 1936 m. paskirtas Mokomosios grupės vadu, pertvarkė lakūnų mokymo sistemą, buvo garbės ženklo „Plieno Sparnai" tarybos pirmininku.

1939 m. išleido skraidybos vadovėlį.

1939 m. spalio 7 d. pakeltas į pulkininkus, tačiau pablogėjus sveikatai gruodžio 23 d., pačiam prašant, paleistas į atsargą. Ūkininkavo uošvio ūkyje Laukžemyje, Kretingos aps. Vokiečių okupacijos metais 1944 m. vasario 11 d. Lietuvos vietinės rinktinės vado gen. P. Plechavičiaus paskirtas Kretingos aps. komendantu.

1944 m. spalio mėn. su šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. emigravo į Kanadą.

Mirė 2001 m. sausio 19 d. Monrealyje, palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Toronte.

APDOVANOTAS:
Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu (1921 m.),
Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu (1931 m.),
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928 m.),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.),
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1932 12 31).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis