Meškelis Benjaminas
1909 - 1942


1909 04 01 Pumpėnuose, Panevėžio aps. gimė Meškelis Benjaminas.

1918 su tėvais persikėlė į Antašavos vnk., Vabalninko vls., Biržų aps.

Nuo 1927 02 15 LŠS narys.

1929 06 20 baigė Panevėžio g-ją.

1929 11 04 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1931 10 24 baigus Karo mokyklą (XIII laida) suteiktas artilerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 art. pulko orientacijos grupės jaun. karininku, vėliau ūkio komandos v-ku, pulko iždininku, pulko adjutantu.

1934 01 09 perkeltas į Karo aviaciją, mokėsi aviacijos karininkų kursuose.

1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište paleistas į atsargą.

1934 10 01 įstojo į VDU Matematikos-gamtos f-to Fizikos-chemijos skyrių.

1935 09 09 perėjo į Teisių f-to Teisių skyrių.

1938 10 10 – į Technikos f-to Technologijos skyrių.

Nuo 1935 02 01 mokytojavo Alytaus g-joje.

1935 baigė sklandymo kursus Lietuvos aeroklube Nidoje, įgijo sklandytojo B klasės piloto vardą.

1936 09 01 paskirtas Alytaus m. savivaldybės ugniagesių-savanorių komandos v-ku, vėliau vyr. brandmeisteriu.

Nuo 1936 09 01 dirbo Alytaus m. savivaldybės kasininku.

1937 03 paskirtas LŠS Alytaus 2 šaulių būrio vadu, vėliau 1 kuopos vado padėjėju.

1938 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą įsitraukė į antisovietinį pasipriešinimą.

1941 06 22-23 kilus Vokietijos – SSRS karui dalyvavo sukilime Alytuje.

1941 06 23 jo vadovaujamą sukilėlių būrį nuginklavo vokiečiai ir visus areštuotus 42 vyrus Nemuno pakrantėje ties A.Juozapavičiaus tiltu sušaudė. Palaidotas Ūdrijos kapinėse.

1942 03 28 palaikai perkelti į Alytaus kapines.

2000 04 19 pripažintas kariu savanoriu (po mirties).

Žmona – Ona Zareckaitė (susituokė 1937), duktė – Meilė Aurelija Sveikauskienė.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis