Jurgelevičius (Jurgėla) Petras
1901 - 1992


1901 09 30 Džersi Sityje, JAV gimė Jurgelevičius (Jurgėla) Petras. Vėliau atvyko į Lietuvą. Prasidėjus I pasauliniam karui pasitraukė j Rusiją. Mokėsi Taganroge, vėliau evakuotoje į Voronežą M.Yčo lietuvių g-joje. Grįžęs į Lietuvą baigė Vytauto Didžiojo g-jos 6 klases Vilniuje.

1919 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1919 07 31 – į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas 6 pėst. pulko 6 kuopos jaun. karininku. Dalyvavo nepriklausomybės kovose, buvo sužeistas.

1920 04 15 perkeltas į Kauno komendantūrą, paskirtas į Karo milicijos m-lą jaun. karininku, 1920 12 06 – Ežerėlių (Kauno aps.) komendantūros komendanto padėjėju.

1921 05 13 – Šiaulių komendantūros komendanto padėjėju, 1921 08 22 – Drausmės bataliono adjutantu, vėliau 3 kuopos jaun. karininku.

1922 10 09 paskirtas Karo butų skyriaus Bendrosios dalies raštvedžiu.

1923 11 06 – Intendantūros maisto buhalterijos jaun. skaitvedžiu, 1923 12 31 – II karo apygardos štabo Rikiuotės skyriaus Intendantūros dalies skaitvedžiu.

1924 05 02 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 03 27 paskirtas Karo muziejaus konservatoriumi.

1925 07 14 – Karo aviacijos Technikos skyriaus raštvedžiu.

1925 11 02 – Vyr. kariuomenės štabo Karo mokslo skyriaus vertėju, vėliau Spaudos ir švietimo skyriaus periodinių leidinių redaktoriumi.

1927 08 01 pakeltas į kapitonus. Aktyviai dalyvavo lietuviškojoje karinėje spaudoje, rasė knygeles skautams.

1925 redagavo žurn. „Skautas“.

1925 ir 1927 – 1928 dirbo žurn. „Kardas“ techniniu redaktoriumi.

1930 05 24 pačiam prašant iš kariuomenės paleistas.

1931 grįžo į JAV. Dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje, buvo „Lietuvos aido“ spec. korespondentas, parašė nemažai knygelių.

1933 – 1935 lietuvių m-los Čikagoje vedėjas.

1936 leido ir redagavo žurn. „Tauta“.

1936 – 1939 ALT'o sekretorius, vicepirmininkas.

1941 TF sekretorius.

1981 Popiežius Jonas Paulius II 80-mečio proga įšventino į Šv. Silvestro ordino riterius.

1992 02 19 mirė Elensvile, JAV.

Žmona – Elena Zofija, sūnūs – Rimgaudas ir Vytautas Antanas (1930).


Apdovanotas:
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
skautų Svastikos ordinais (1920,1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929),
Šventojo Sosto Šv. Silvestro ordinu (1981).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis